Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Primjena web servisa u integraciji poslovnog sistema - diplomski rad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Primjena web servisa u integraciji poslovnog sistema - diplomski rad (/Thread-primjena-web-servisa-u-integraciji-poslovnog-sistema-diplomski-rad)


Primjena web servisa u integraciji poslovnog sistema - diplomski rad - derrick - 24-07-2013 12:45 AM

UVOD

Web servisi omogućuju dinamičku integraciju aplikacija korišćenjem Web tehnologija. Svaki Web servis poseduje interfejs koji opisuje operacije dostupne posredstvom standardizovanih XML poruka. Web servisi se opisuju pomoću industrijskog standarda koji se naziva Web Service Description Language (WDSL), koji predstavlja skup XML tagova. Web servisi moraju da se objave i registruju u posebnim katalozima koji se nazivaju UDDI (Unified Description Discovery and Invocation) registri, a nezavisni su od platforme. Funkcionisanje Web servisa se odvija na sledeći način: aplikacija šalje upit UDDI registru, pronalazi potreban Web servis i dinamički se priključuje na njega šaljući mu XML poruku poznatiju kao SOAP (Simple Object Access Protocol) poruka. Ona inicira rad Web servisa i vraćanje rezultata u XML formatu.

Sa razvitkom tehnologije, omogućeno je pisanje aplikacija koje su sloţenije i distributivnije. Danas, mreţne tehnologije omogućavaju procesnim jedinacama rad na različitim, fizički odvojenim mašinama rasejanim po svetu. Sa pojavom Jave dolazi do velikih promena – ona sa sobom nosi veću mogućnost interakcije između odvojenih procesnih jedinica (klijenta i servera) čija je posledica pomeranje granice aktivnisti sa web servera na web klijenta, što nije bio slučaj sa predhodnim softverskim sistemima.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 JAVA PROGRAMSKI JEZIK 4
2 ULOGA WEB SERVISA U INTEGRACIJI POSLOVNOG SISTEMA 5
2.1 Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) 6
2.2 Web Services Description Language (WSDL) 7
2.3 Simple Object Access Protocol (SOAP) 7
2.4 XML 8
2.5 Mehanizmi 9
2.6 Serijalizacija 10
2.6.1 Uloga podsistema za serijalizaciju tokom invokacije 11
2.7 Deployment (isporuka, sistem za raspoređivanje) 13
2.7.1 Odgovornosti podsistema za raspoređivanje 13
2.8 Kada koristiti Web servise 15
3 WEB APLIKACIJE KAO KLIJENT WEB SERVISA 16
3.1 Pisanje Web aplikacija 19
3.2 Budućnost web aplikacija 19
3.3 Web aplikacije zasnovane na web servisima 20
3.4 Uloga JWS-a u SOA razvoju aplikacija 21
3.4.1 Hipotetička SOA aplikacija 21
3.4.2 Servis za obradu narudžbenica 22
3.4.3 Servis za upravljanje magacinom 23
3.4.4 JWS omogućava SOA razvoj 23
3.5 Razvoj i Invokacija Web Servisa na Server-Strani 24
3.6 Client-Side invokacija Web servisa 26
3.7 Anotacije u izvornom kodu 28
ZAKLJUČAK 29
LITERATURA 30