Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj konkurencije na kreiranje marketing mixa u kompaniji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Uticaj konkurencije na kreiranje marketing mixa u kompaniji (/Thread-uticaj-konkurencije-na-kreiranje-marketing-mixa-u-kompaniji)


Uticaj konkurencije na kreiranje marketing mixa u kompaniji - derrick - 23-07-2013 04:24 PM

UVOD

Za razliku od predhodnog perioda kada se konkurentnost zasnivala na razlici u komparativnim faktorima, uspješno pozicioniranje kompanija u savrijemenim, globalizovanim uslovima pretpostavlja kreiranje konkurentske prednosti. Šta više, bez dostizanja konkurentske prednosti ne može se računati ni sa razvojem preduzeća. Izmenjeni tržišni ambijent je postavio znatno veće izazove pred kompanije. Od sposobnosti menadžmenta da prepozna te izazove i fleksibilno reaguje na akcije konkurenata zavisiće i uspjeh celokupne poslovne misije preduzeća. Ključ tog uspjeha je inovativnost kako bi se stečena pozicija preduzeća na tržištu još više unapredila novom kapitalizacijom internih snaga i eksternih mogućnosti i kako bi se obezbjedio dinamičan razvoj preduzeća.

Istraživanja pokazuju da je sve teže održavati trajnu konkurentsku prednost samo na temelju boljeg proizvoda. Biti kompanija koja pruža i bolje usluge, predstavlja značajnu prepreku konkurenciji. To ne znači da proizvodi prestaju postojati, to samo znači da kompanija počinje smatrati i vidjeti sebe drugačije.

Konkurentska prednost je fenomen koji je predmet izuzetnog interesovanja teoretičara i praktičara menadžmenta. Stvaranje visoko konkurentne privrede koja će rezultirati konkurentskom prednošću je kompleksan i kontinuiran zadatak svake zemlje koja želi da se razvija. U tom kontekstu prevashodna uloga države je da kreira ambijent koji će podsticati konkurentnost. Nacionalna konkurentska prednost je veća ukoliko je rezultat trajne konkurentske prednosti većeg broja njenih preduzeća.

Sadržaj

UVOD 1
1 Marketing mix 2
1.1 Proizvod 3
1.2 Cijena 5
1.3 Promocija 7
1.4 Distribucija 12
2 Pojam konkurencije 14
2.1 Vrste konkurenicje 15
3 Uticaj konkurencije na kreiranje marketing mixa u preduzeću 20
ZAKLJUČAK 35
LITERATURA 36