Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga marketinga u savremenom bankarstvu na primjeru nlb montenegrobanke - ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Uloga marketinga u savremenom bankarstvu na primjeru nlb montenegrobanke - ij (/Thread-uloga-marketinga-u-savremenom-bankarstvu-na-primjeru-nlb-montenegrobanke-ij)


Uloga marketinga u savremenom bankarstvu na primjeru nlb montenegrobanke - ij - VS1 - 17-06-2013 06:52 PM

Promjenljiv, često turbulentan poslovni ambijent zahtijeva da se poslovanje prilagodjava promjenama kroz adekvatne odgovore, pa sa sigurnošću mogu tvrditi da znanje postaje ključna odrednica i da kroz svakodnevno inoviranje i transfer znanja dolazimo do kadrova sposobnih da se prilagodjavaju promjenama i spremnih da na temelju marketing koncepcije grade svoje poslovanje. A kako je marketing poslovna filozofija usmjerena na potrošače, kroz prepoznavanje primarne uloge potrošača i u skladu sa tim fokusiranja poslovnog razmišljanja i aktivnosti na razmjenu sa potrošačima, marketing se razmatra kao istorijska kategorija kroz fokus ka potrošačima, jer je upravo on ključ kvalitetnog poslovanja. Upravo on je taj koji treba da obezbijedi siguran prelaz preko trnovitog puta, od kojeg se svakako mnogo očekuje. A uspješne kompanije biće one koje budu u stanju da svoj marketing uvijek prilagode uslovima na tržištu.
„Potreba za nastankom marketinga se javila u uslovima kada su odnosi ponude i tražnje postali veoma kompleksni na strani obje agregatne veličine“ (3, str. 4).
„ Marketing je nastao kao izraz vječite težnje da se unaprijed spozna šta to kupac želi i da mu se na adekvatan način izađe u susret“(3, str.5). On se javlja kao sredstvo da se proizvodi odnosno usluge prilagode potrošačima radi postizanja obostrane satisfakcije.
Danas se sa primjenom marketinga susrećemo u svim oblastima ljudskih djelatnosti:u proizvodnji,trgovini,zdravstvu,školstvu,umjetnosti,bankarstvu..Velika je razlika u odnosu prema kupcu,potrošaču,klijentu,komitentu u marketinškom ili u prodajnom pristupu preduzeća. Zadatak je marketara je da istražuju i stalno pronalaze puteve za zadovoljavanje potreba kupaca, te stalno traženje novih tržišta. Bitno je shvatiti da marketing započinje i završava sa kupcem.
Do skoro kao najjači instrument marketinga bila je cijena i dugo je zbog niskog standarda bila ispred kvaliteta . U poslednje vrijeme situacija se mijenja pa je na prvom mjestu kvalitet i dobra promocija.Čovjek današnjice uvijek traži nešto novo, nešto bolje u životu, čak i u bankarskim uslugama, poprima način i stil zivota zapadnog čovjeka koji sve svoje kupovine plaća karticama.
Do skoro su banke imale dosta konzervativan stav na tržištu ,ističući kako marketing nije za bankarski sektor,ali danas su promijenile svoj stav.Ulaskom inostranih banaka koje svojim agresivnim nastupom,velikim iskustvom i stranim kapitalom polako osvajaju crnogorsko tržište u mnogome su izmjenile situaciju.Da bi u takvim okolnostima banke opstale morale su pronaći načina da u granicama svojih mogučnosti vrše diferenciranje proizvoda i ulažu u marketinške aktivnosti. Marketing je postao kao glavno oružije u borbi sa konkurentima. Dosta slični proizvodi i do određene mjere ograničena mogućnost diferenciranja,povećanje konkurencije samo su neki od faktora koji su uticali na razvoj marketinga u bankarstvu.Ne čekaju da klijent sam dodje u banku vec svojim klijentima idu u susret.Takodje moram naglasiti da na žalost postoje i banke koje još uvijek nijesu spoznale značaj i potencijal marketinga.
Sam rad je koncipiran na značaju i ulozi marketinga u bankarstvu ,razvoju marketing strategija, marketing miksa, procesu segmentacije i istraživanju bankarskog tržišta. Kao primjer banke sa kvalitetnim sektorom marketinga i uopšte same primjene marketing koncepta navodi se NLB Montenegrobanka. NLB Montenegobanka koristi savremene trendove bankarstva koje preuzima od Nove Ljubljanske banke. Zahvaljujući velikom marketinškom naporu i ulaganjima u promociju svojih usluga profit ove banke se povećao za čak 15%. NLB Montenegrobanka pored toga jako vodi računa o svojim klijentima.
Shvatajući svog klijenta na pravi način i uvidjevši ulogu marketinga u svom poslovanju NLB Montenegrobanka je u samom vrhu na tržištu Crne Gore.

SADRŽAJ

SADRŽAJ 1
UVOD. 3
1. FAKTORI KOJI UTIČU NA NEOPHODNOST MARKETINŠKE USMJERENOSTI BANAKA. 4
2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA BANKE. 5
MOTIVACIJA I PONAŠANJE KORISNIKA BANKARSKIH USLUGA. 5
POKRETAČI (MOTIVATORI) PONAŠANJA KORISNIKA USLUGA 5
PROCES KUPOVINE BANKARSKIH USLUGA OD STRANE POJEDINCA. 6
PROCES KUPOVINE BANKARSKIH USLUGA OD STRANE PRAVNIH LICA. 7
3. FAKTORI KOJI UTIČU NA PONAŠANJE KORISNIKA USLUGA. 8
UTICAJ SOCIJALNIH FAKTORA. 8
UTICAJ KULTURE I KLASA 8
UTICAJ PSIHOLOŠKIH FAKTORA 8
UTICAJ PERSONALNIH FAKTORA 8
4. SEGMENTACIJA TRŽIŠTA 10
STRATEGIJA SEGMENTACIJE 10
STRATEGIJA IZBORA CILJNIH TRŽIŠTA 11
STRATEGIJA POZICIONIRANJA 11
5. MARKETING MIKS 12
PROIZVOD 13
STRATEGIJA LINIJE PROIZVODA. 13
UPRAVLJANJE PROIZVODNIM PORTFELJOM 14
CIJENA 15
UTICAJ TRAŽNJE NA CIJENE 15
STRATEGIJE CIJENA 15
CIJENE NOVIH PROIZVODA 15
MIJENJANJE POSTOJEĆIH CIJENAPROIZVODA 16
DISTRIBUCIJA 16
DISTRIBUCIJA PROIZVODA I USLUGA BANKE 16
PODRŠKA ISPORUCI PROIZVODA I USLUGA BANKE 17
PROMOCIJA 17
PRIVREDNA PROPAGANDA. 18
5.4..2 UNAPREDJENJE PRODAJE (PRODAJNA PROMOCIJA) 18
5.4..3 LIČNA PRODAJA 19
5.4.4 ODNOSI SA JAVNOŠĆU (PR) I PUBLICITET 19
NLB MONTENEGROBANKA. 20
6. EXECUTIVE SUMMARY. 21
7 .VIZIJA,MISIJA I STRATEGIJA. 21
8. NASTANAK IMENA BANKE. 22
9. PREGLED SITUACIJE NA TRŽIŠTU. 22
10. INTERNA ANALIZA. 23
SNAGE I SLABOSTI I NJIHOVE POSLJEDICE. 23
MJERILA SPOSOBNOSTI 23
ANALIZA RESURSA. 23
PROCJENA KORISNOSTI USLUGA 23
10.5. PORTFOLIO ANALIZA. 24
11. PEST ANALIZA(ANALIZA OKRUŽENJA) 24
PRIJETNJE I ŠANSE. 25
11.2.TRŽIŠNI TRNDOVI I IMPLIKACIJE. 26
ANALIZA POTROŠAČA 26
ANALIZA KONKURENCIJE. 27
ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA TRŽIŠTA, PROIZVODA. 28
12. OSNOVNE PREtPOSTAVKE KOJE ČINE BAZU PLANA. 28
13. CILJNO TRŽIŠTE I NJEGOVE KARAKTERISTIKE. 29
14. PRELIMINARNI MARKETING CILJEVI. 30
15. KONKURENTSKA MARKETING STRATEGIJA 31
16. STRATEGIJA MARKETING PLANA. 32
16.1. IMPLEMENTACIJA I KONTROLA. 32
16.2 CONTINGENCY PLANING 32
ZAKLJUČAK. 33
LITERATURA. 34