Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova - diplomski (/Thread-kreditiranje-i-osiguranje-izvoznih-poslova-diplomski)


Kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova - diplomski - VS1 - 17-06-2013 04:57 PM

Globalizacija svetske privrede, sve veća liberalizacija međunarodnih tokova trgovine i kapitala, međunarodne i regionalne integracije glavne su odlike savremenog doba. Njihov glavni ekonomski cilj je povezivanje tržišta i omogućavanje slobodnog kretanja robe, kapitala i ljudi putem smanjivanja i uklanjanja trgovinskih prepreka i barijera, ali i uspostavljanje nadnacionalnih pravila koja važe za sve i koja zabranjuju svaki vid diskriminacije.

Evropska unija predstavlja najznačajniju i najobimniju regionalnu integraciju koja se temelji na ekonomskoj i monetarnoj uniji i zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici. Pedesetogodišnji put stvaranja Evropske unije pretpostavljao je utvrđivanje standarda i njihovo postepeno unošenje u pravni poredak zemalja članica, a koji su omogućili funkcionisanje jedinstvenog evropskog tržišta.

Razvoj međunarodnih ekonomskih odnosa i sve veći intenzitet spoljnotrgovinskog poslovanja, nosi i sve veću konkurenciju na svetskom tržištu, pa uslovi i način plaćanja izvoza robe i usluga predstavljaju važan element konkurentnosti na svetskom tržištu. Danas međunarodno trgovinsko kreditiranje predstavlja jedan od najzastupljenijih vidova poslovnog finansiranja privrednih subjekata u ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Globalizacija svetskog tržišta i njegove strukturne promene povlače za sobom i sve više nesigurnosti i niz rizika koji nastaju zbog specifičnosti koje sa sobom nosi međunarodno poslovanje.

Sadržaj
Uvod 1
1. Evropske integracije 3
1.1. Evropska monetarna i ekonomska unija 3
1.2. Sloboda kretanja kapitala 5
1.3 Propisi Evropske unije o prekograničnom kreditiranju 8
2 Kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova 11
2.1. Pojam i vrste izvoznih kredita 11
2.2. Pojam i razvoj osiguranja izvoznih kredita 14
2.3. Kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova prema propisima Evropske unije 18
2.3.1. Direktiva 98/29/EC 18
2.3.2. Aneks Direktive 98/29/EC 19
3. Institucionalni aspekti kreditiranja i osiguranja u svetu 24
3.1. Sporazum o izvoznim kreditima sa zvaničnom podrškom 24
3.2. Međunarodna unija osiguravača izvoznih kredita i investicija - Bernska unija 27
3.3. Agencije za kreditiranje izvoza 29
3.3.1. Karakteristike agencija za kreditiranje izvoza 29
3.3.2. Agencije za osiguranje izvoznih kredita u pojedinim zemljama 32
4. Razvoj kreditiranja i osiguranja izvoznih poslova kod nas 37
4.1. Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju 39
4.2. Fond za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova 45
4.3. Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije 47
5. Zaključak 51