Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Primena gps-a u kontroli saobraćajnih sredstava i lica - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Primena gps-a u kontroli saobraćajnih sredstava i lica (/Thread-primena-gps-a-u-kontroli-saobra%C4%87ajnih-sredstava-i-lica)


Primena gps-a u kontroli saobraćajnih sredstava i lica - derrick - 05-06-2013 08:04 AM

UVOD

Organizovan i isplaniran sistem mera u okvirima kontrole bezbednosti saobraćaja treba planski i dosledno sprovoditi. Da bi planirane mere dale odgovarajuće efekte, za njihovo sprovođenje neophodno je organizacione planove proširiti operativnim, koji će tačno utvrditi sadržaj rada, dinamiku i nosioce aktivnosti. Radi povećanja efekata pojedinih mera potrebno je povećati publicitet istih a pogotovo onih koje su usmerene na sprečavanje opasnih radnji i ponašanja. U sklopu realizacije neophodno je nosioce (izvršioce) mera detaljnije upoznati sa njihovim ciljem i značajem kao i sa načinom rada. Radno usmeravanje uključuje i prethodnu ocenu i procenu bezbednosnih pojava i sagledavanja kako se postupa u vršenju poslova. Tokom rada neophodna je kontrola radnika u vršenju poslova. Kontrolom se lako postiže i instruktivna uloga koja predstavlja kontinuitet sprovođenja planiranih aktivnosti.

Neophodnost ove faze u realizovanju kontrole bezbednosti saobraćaja proizilazi iz njenog osnovnog cilja. Praćenje efekata mera predstavlja sredstvo za unapređenje efikasnosti, optimalnosti i ekonomičnosti u oblasti kontrole bezbednosti saobraćaja . Aktivnostima u ovoj fazi utvrđuje se:
• da li su realizovanom kontrolom postignuti očekivani efekti i u kojoj meri;
• da li su ljudi i sredstva angažovani na najbolji mogući način;
• efikasnost pojedinih tehnika kroz koje je akcija sprovedena;
• trajnost efekata preduzetih aktivnosti;
• odnos sprovedenih mera i drugih aktivnosti koje se sprovode u cilju postizanja veće bezbednosti saobraćaja;
• odnos troškova i učinka.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Savremene informacione tehnologije i drumski saobraćaj – GPS i GIS 2
1.2 GPS 3
1.3 Opis GPS sistema 5
1.4 Princip određivanja pozicije 6
1.5 Primena GPS 8
1.6 Organizacija i funkcionisanje kontrole bezbednosti saobraćaja 9
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15