Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Evropska banka za obnovu i razvoj u funkciji bržeg razvoja Evrope - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Evropska banka za obnovu i razvoj u funkciji bržeg razvoja Evrope (/Thread-evropska-banka-za-obnovu-i-razvoj-u-funkciji-br%C5%BEeg-razvoja-evrope)


Evropska banka za obnovu i razvoj u funkciji bržeg razvoja Evrope - derrick - 02-06-2013 12:56 PM

Sadržaj

UVOD 3
1 Istorijski razvoj EBRD 4
1.1 Mesto EBRD u sistemu institucija EU 5
2 Odgovor Evrope na ekonomsku krizu 6
2.1 Prelivanje krize na tržište EU 6
2.2 Odgovor EU na krizu 7
2.3 Podrška EU preduzećima i industrijama 12
2.4 Infrastruktura, energetika i istraživanje i razvoj 13
3 Aktivnosti EBRD u funkciji ekonomskog razvoja – slučaj Srbije 15
3.1 Aktivnosti EBRD u sektoru privrede 16
3.2 Aktivnosti EBRD na finansijskom sektoru 18
3.3 Strategija poslovanja EBRD-a u agrarnoj politici Srbije 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22


UVOD


Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) osnovana je 1990. godine da bi pomogla strukturne reforme, tranziciju ka tržišnoj privredi i razvoj preduzeća i infrastrukture u zemljama bivšeg Istočnog bloka. Cilj njenog osnivanja je da se u zemljama centralne i istočne Evrope podstakne prelazak na otvorenu tržišnu privredu i pomogne njihovo uključivanje u međunarodnu ekonomiju, uz "posebnu brigu o jačanju demokratskih institucija, poštovanju ljudskih prava i politici očuvanja čovekove okoline". Banka ima 59 članica, uključujući i dve institucije –Evropsku uniju i Evropsku investicionu banku. Članice Banke su i neke vanevropske zemlje (kao SAD i Japan), ali je uslov da budu članice Međunarodnog monetarnog fonda. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrava kredite vladama pojedinih zemalja, lokalnim vlastima i privatnim firmama, direktno ili posredstvom domaćih finansijskih organizacija (poslovnih banaka). Krediti se daju uglavnom srednjim i malim preduzećima, za podršku procesu privatizacije i za zajednička ulaganja. Banka, takođe, osigurava strane investicije, daje garancije i pruža savete pri ulaganju kapitala. U poslovanju sarađuje i sa Međunarodnom finansijskom korporacijom. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrava kredite vladama pojedinih zemalja, lokalnim vlastima i privatnim firmama, direktno ili posredstvom domaćih finansijskih organizacija (poslovnih banaka). Banka, takođe, osigurava strane investicije, daje garancije i pruža savete pri ulaganju kapitala.