Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sistem i finansiranje predškolskog obrazovanja u Srbiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Sistem i finansiranje predškolskog obrazovanja u Srbiji (/Thread-sistem-i-finansiranje-pred%C5%A1kolskog-obrazovanja-u-srbiji)


Sistem i finansiranje predškolskog obrazovanja u Srbiji - derrick - 05-03-2013 11:30 PM

UVOD

Zakonom o ministarstvima iz 2002. godine, predškolske ustanove prešle su potpuno u nadležnost Ministarstva prosvete i sporta, a Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, takođe iz 2002. godine, dekomponovan je sistem društvene brige o deci. Do donošenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2003. godine, na snazi su bile odredbe Zakona o društvenoj brizi o deci iz 1992. godine koje su uređivale predškolsko vaspitanje i obrazovanje i predškolske ustanove. Kako je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja osnovni ili krovni zakon za tu oblast, uređena su samo najznačajnija opšta pitanja koja se odnose na vaspitno-obrazovnu funkciju.

Izostale su potpuno socijalna i preventivno-zdravstvena funkcija, jaslice, kao specifični objekti za decu do tri godine starosti, i kadar koji u njima radi, ishrana i način njenog organizovanja, a za druga pravna ili fizička lica, zajednice ili udruženja, koji pored Republike, pokrajine i lokalne samouprave, mogu osnivati predškolske ustanove, rešenja sadržana u ovom zakonu skoro da se ne mogu primenjivati. Na taj način se u praksi javlja podvajanje, karakteristično za situaciju kada su postojale favorizovane 'državne' i defavorizovane 'privatne' ustanove. Teško da se u ovim drugim ustanovama mogu sprovesti u delo i odredbe Zakona kojima se predviđa da se na osnivanje i rad predškolskih ustanova primenjuju propisi o javnim službama, kao i člana 6. kojim je propisano da zaposleni u ustanovi ostvaruju svoja prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi u državnim organima.

Sadržaj

UVOD 3
1 Sistem predškolskog obrazovanja 4
2 Finansiranje 10
2.1 Budžet R.Srbije za 2012 12
LITERATURA 16