Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Marketing košarkaškog kluba Teodo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Marketing košarkaškog kluba Teodo (/Thread-marketing-ko%C5%A1arka%C5%A1kog-kluba-teodo)


Marketing košarkaškog kluba Teodo - derrick - 03-03-2013 12:22 PM

Увод

Спoртски мaркeтинг прeдстaвљa дaнaс вeлику и рaстућу индустриjу, у кojoj сe угoвoри склaпajу у милиoнимa и милиjaрдaмa дoлaрa. Мaркeтинг прoлaзи крoз снaжну трaнсфoрмaциjу, oд мaсoвнoг кa индивидуaлизирaнoм мaркeтингу. Рaзвoj индустриjскoг мaркeтингa рaниje, и услужнoг мaркeтингa у скoриje врeмe, ствoрили су услoвe зa рaзвoj relatonship мaркeтингa.

Теоретичари спорта посматрају спорт као облик забаве. Отуда се, логично, намеће становиште да се кроз спортске активности излази у сусрет потребама људи за забавом. Наведена потреба је у блиској вези са потребом за релаксацијом и разонодом, што има упориште у латинском значењу речи disportare и у енглеском изразу disport (забављати се) и sport (игра, забава).

С А Д Р Ж А Ј

У В О Д ...............3,4 стр.
1.Предмет дипломског рада ............5 стр.
2.Циљ дипломског рада...........6 стр.
3.Методологија израде дипломског рада............6 стр.
1. СПОРТСКИ ПРОИЗВОД (понуда)..........6,7, 8 стр.
1.1.Спортски доживљај .........9 стр.
1.2 Спортски догађај .............9,10,11 стр.
1.3. Спортски резултат ..............11,12 стр.
1.4. Имиџ спорских клубова и спортиста ......12,13 стр.
2.ДИСТРИБУЦИЈА КАО ЕЛЕМЕНТ СПОРТСКОГ МАРКЕТИНГ МИКСА....13-16стр.
2.1. Спортски објекти – места дистрибуције........17,18 стр.
3. ПРОМОЦИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ СПОРТСКОГ МАРКЕТИНГ МИКСА
3.1. Промоција спортских организација.........19,20 стр.
3.2. Директни маркетинг као облик промоције.......20 стр.
3.3. Интернет као облик промоције.........21 стр.
3.4. Пропаганда спортских организација.................22 стр.
3.4.1. Средства пропаганде............23 стр.
3.5. Унапређење продаје и промоција........24 стр.
4.ПУБЛИЦИТЕТ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ КАО ИНСТСРУМЕНТ
СПОРТСКОГ МАРКЕТИНГ МИКСА.......25-28 стр.
5.МАРКЕТИНГ КОШАРКАШКОГ КЛУБА “ТЕОДО”- TИВАТ............28-34 стр.
ЗАКЉУЧАК ..................35,36 стр.
Л и т е р а т у р а .............37 стр.