Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Lik žene u poeziji Mavre Vetranovića - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Srpski (/Forum-srpski)
+---- Tema: Lik žene u poeziji Mavre Vetranovića (/Thread-lik-%C5%BEene-u-poeziji-mavre-vetranovi%C4%87a)


Lik žene u poeziji Mavre Vetranovića - derrick - 09-02-2013 12:21 PM

UVOD

Za Mavru Vetranovića se pretpostavlja da je rođen 1482. ili 1483., a umro 1576. godine, mada se godina smrti pomera čak do 1593. jer se u Državnom arhivu u Dubroviniku spominje kao prior na Sv. Andriji koji je 1592. svedočio na venčanju u župnoj crkvi na ostrvu Šipanu. U benediktinski je red stupio na oko 1507. godine i školovao se na Mljetu, a potom u Monte Cassinu. Vraća se na Mljet 1515. godine, ali posle dve godine s jednim benediktincem beži u Italiju zbog čega je prognan iz Dubrovačke Republike. Kazna mu je oproštena i već je 1522. godine na Lokrumu i službuje u mnogim manastirima kao opat. Posle 1545. godine povlači se u samoću na ostrvo Sv. Andrija gde ostaje do smrti. Na osnovu njegovih dela može se reći kako je Vetranović dobar poznavalac klasičnih pisaca, Biblije, Dantea i Petrarke kao i italijanskih pesnika 15. i 16. veka. Pesnik velike i bogate književne kulture i načitanosti. Još za školovanja u Dubrovniku, uz latinski jezik i književnost, upoznao je retoriku i filozofiju, a posebno kasnije u Monte Cassinu studirajući teologiju, filozofiju, istoriju, umetnosti i prepisujući knjige klasičnih pisaca.

Sačuvane su njegove tri knjige stihova sa 132 pjesme, najveći deo su religiozne pesme, i pet maskerata (Pjesni razlike) - tri zbirke pesama su izgubljene. Pisao je refleksivne pesme, duboko meditativne i prožete filozofskim posmatranjima sveta, političko-satiričke, rodoljubive pesme. Tu su i poslanice (Petru Hektoroviću i Marinu Držiću), prigodnice i nadgrobnice (Marinu Držiću i Nikoli Dimitrović). U nepotpunu su prepisu sačuvane 2 mitološko-pastoralne scenske igre, 2 pastirska dramska prizora (Istorija od Dijane i Lovac i vila), mitološka drama Orfej i Euridika, 4 prikazanja: Prikazanje od porođaja Isuskrstova, Uskrsnutje Isusovo, Posvetilište Avramovo i Prikazanje kako bratja prodaše Jozefa, biblijski dramski tekst Suzana čista i nedovršen spev Piligrin.

Sadržaj

UVOD 3
1 Stvaralaštvo i poetika 4
2 Biblijske žene u Vetranovićevoj poeziji 6
3 Žena kao narator – Orlača 9
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14