Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam naučnog rada - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Pojam naučnog rada (/Thread-pojam-nau%C4%8Dnog-rada)


Pojam naučnog rada - derrick - 08-02-2013 11:35 AM

UVOD

U najopštijem smislu, pod metodom se u nauci uglavnom podrazumeva način na koji se dolazi do saznanja o predmetu koji se proučava. Metodologija zasnovana na dijalektici pod naučnim metodom podrazumeva dijalektičko jedinstvo:
• logičkih načela i pravila,
• teorijskih saznanja o stvarnosti, i
• praktičnih radnji i tehničkih sredstava koja se primenjuju u istraživačkoj delatnosti.

Prvi, logički deo, obuhvata logička pravila i na njima zasnovane misaone radnje koje se koriste u postupku naučnog saznanja. Ovaj deo metoda je univerzalan, jer se postupak naučnog saznanja u svim naukama vrši po ustaljenim fazama i logičkim pravilima.

Drugi, teorijsko-epistemološki deo, koji se često naziva opštim teorijsko-metodološkim pristupom, obuhvata prethodna teorijska saznanja (teorijske paradigme) o predmetu koji se istražuje, kao i osnovna saznajna načela koja služe kao orijentir i opšti putokaz u istraživanju. To nisu konačna, već prethodna saznanja koja pomažu da se dođe do novih, egzaktnijih i plodonosnijih saznanja. Pored ovog, ovaj deo sadrži i opštenaučne metode. Po svemu ovome on je specifičan i poseban za svaku nauku, jer zavisi od predmeta koji određena nauka proučava. Štaviše, u mnogim društvenim naukama, usled različitog shvatanja suštine društvenih pojava i njihove epistemološke prirode, primenjuju se različiti teorijsko-metodološki pristupi.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Pojam metodologije naučnog rada 2
1.2 Elementi metodologije naučnog rada 3
1.3 Logika metodologije naučnog rada 5
1.4 Specifičnosti metodologije naučnog rada 9
1.5 Izvori metodoloških saznanja 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14