Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Putna i ulična mreža sa kategorizacijom puteva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Putna i ulična mreža sa kategorizacijom puteva (/Thread-putna-i-uli%C4%8Dna-mre%C5%BEa-sa-kategorizacijom-puteva)


Putna i ulična mreža sa kategorizacijom puteva - derrick - 08-02-2013 12:52 AM

UVOD

Istorijski koreni putnog inženjerstva stariji su više od 5000 godina. Razvojem trgovine razvijaju se prvi putni pravci. Iz tog najstarijeg perioda poznati su jantarski put i put svile. Jantarski put (jantar-smola) je verovatno najstarija evropska komunikacijska trasa između severa i juga, nastala za trgovinu jantarom. To je trgovački put kojim se prenosio jantar s obala Baltičkog mora preko evropskog kontinenta do Sredozemlja. Grci su 500 godina p.n.e. imali jantarski put od Crnog do Baltičkog mora.

Geografski oblik regiona (dinarski, panonski i primorski svet) kao i položaj u Evropi, uticali su u proteklih nekoliko milenijuma na transportne pravce. Naravno, važnu ulogu u tome imao je i covek sa svojim verskim, socijalnim, ekonomskim i vojnim težnjama. Istorijske promene važnosti pojedinih kriterijuma uticale su na tok transportnih pravaca ne samo u prošlosti vec i danas.
Raznovrsnost putne mreže, koja je u zadnjih 35 godina bila klasifikovana u tri kategorije (magistralne, regionalne i lokalne puteve), kao i na nekategorisane puteve.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 PUTNA I ULIČNA MREŽA SA KATEGORIZACIJOM PUTEVA 4
1.1 Putna mreža 4
1.2 Ulična mreža 4
1.3 Klasifikacija prema funkcionalnim karakterisrikama 5
1.4 Klasifikacija prema značaju 6
1.5 Klasifikacija prema vrsti saobraćaja 7
1.6 Klasifikacija prema obimu saobraćaja 7
1.7 Klasifikacija prema karakteristikama kolovoza 7
1.8 Klasifkacija prema karakteru saobraćajnih tokova 8
1.9 Administrativna klasifikacija (kategorizacija) 8
1.10 Administrativna klasifikacija ulične mreže 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12