Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje događajima - seminarski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Upravljanje događajima - seminarski (/Thread-upravljanje-doga%C4%91ajima-seminarski)


Upravljanje događajima - seminarski - derrick - 07-02-2013 08:55 PM

UVOD


Događaj kao svesna i ekonomski usmerena ljudska aktivnost pojavljuje se veoma davno, sa počecima drevnih civilizacija. Ne može se sa sigurnošću tvrditi koji je događaj u ekonomskom smislu prvi nastao. Poznato je da su se izložbe i trgovačke priredbe održavale i u pred antičkom dobu, jer su obavljale tržišnu funkciju. Za ustaljene trgovačke karnevale sa istoka prema zapadu Starog sveta. Događaji festivalskog tipa poznati su još iz srednjeg veka, mada se i u doba rimskog carstva naziru počeci ovakve vrste događaja. Događaji su verovatno nastali i pre pojave novca. Dinamičan razvoj događaja kao posebne ekonomske ponude odigrao se u XX veku koji je afirmisao postindustrijsko društvo.

Pojava diskrecionih prihoda, porast kupovne moći i standarda potrošača, pomeranje linije sa osnovih u korist dopunskih potreba i rađanje potpuno novih potreba potrošača uobličili su tražnju za specifičnom ekonomskom ponudom događaja koja je dalje stimulisala razvoj različitih savremenih događaja. Razvoj događaja u ekonomskom smislu potpomogao je rešavanje problema zapošljavanja savremene radne snage a odrazio se i na privredni rast pre svega razvijenh tržišnih ekonomija.

Sadržaj

UVOD 1
1 Deficija i klasifikacija događaja 3
1.1 Pojam događaja 3
1.2 Klasifikacija događaja 4
2 Upravljanje događajima 7
2.1 Upravljanje događajima u teoriji 8
2.1.1 Pristupi upravljanju događajima 9
2.2 Grupe u upravljanju događajima 10
2.2.1 Komuniciranje u upravljanju događajima 12
2.2.2 Preduzetništvo i upravljanje događajima 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17