Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizacija kulture i ponašanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Organizacija kulture i ponašanja (/Thread-organizacija-kulture-i-pona%C5%A1anja)


Organizacija kulture i ponašanja - derrick - 03-02-2013 03:47 PM

UVOD

Organizacija kulture i ponašanja zaposlenih u preduzeću obuhvata nekoliko oblasti: komunikaciju sa direktnim kupcima u maloprodaji i veleprodaji, komunikaciju sa drugim firmama i komunikaciju sa dobavljačima.

Svi smo mi ljudska bića sa svojim vrlinama, manama, bolestima, osobinama, kućnim vaspitanjem koje nosimo i stavovima. Ipak, u poslovanju, koje bez izuzetka uključuje nabavku, obradu i prodaju, koje god vrste bilo preduzeće, potrebno je oformiti jednu jedinstvenu celinu, obučiti ljude da, svi zajedno, čine skladnu i jedinstvenu sliku. Kako mnogo različitih karaktera ujednačiti i kako korigovati i kreirati jedinstvenu organizacionu kulturu preduzeća i postići kulturno ponašanje zaposlenih? Marketing stručnjaci širom sveta decenijama proučavaju potrošače, kupce, njihovo ponašanje pre, u toku i nakon kupovine i došli su do zaključka da su kodeks ponašanja i konstantna obuka osoblja koje komunicira sa kupcima, osnovni i najdelotvorniji način da se imidž firme izgradi i očuva.

Kodeks ponašanja je najčešće dokument koji jasno i nedvosmisleno govori šta je poželjno a šta zabranjeno. Ipak, u kodeksu je teško opisati izraz lica, gestikulaciju ili način smejanja ili korišćenja poštapalica, brzine govora i sl. Zbog toga je redovna obuka prodajnog osoblja u cilju povećanja njihovih komunikacijskih veština odlična dopuna kodeksima koje, danas imaju gotovo sve kompanije, manje ili veće. Osim toga, obuka omogućava osobi koja izvodi program obuke, da na licu mesta, direktnim kontaktom sa prodavcima, proceni koji je njihov najveći problem i da prilagodi program individualnim potrebama.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Organizaciona kultura 2
1.2 Poslovna etika i kultura organizacije 6
1.3 Etičko kulturno ponašanje zaposlenih 10
1.3.1 Kontakti licem u lice 10
1.3.2 Ponašanje na poslovnim sastancima 12
1.3.3 Bonton poslovne reči 14
1.4 Etičko kulturno ponašanje zaposlenih – primeri kodeksa 15
1.5 Strogo zabranjeno i očekivano ponašanje 18
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22