Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Žrtve nasilničkog kriminaliteta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Žrtve nasilničkog kriminaliteta (/Thread-%C5%BErtve-nasilni%C4%8Dkog-kriminaliteta)


Žrtve nasilničkog kriminaliteta - derrick - 22-01-2013 11:58 PM

UVOD – definicija žrtve kriminaliteta

Šta podrazumeva pojam žrtva kriminaliteta? Korišćenje ovog pojma kako bi se označila osoba koja je pogođena provalnom krađom ili koja je bila podvrgnuta neisprovociranom prebijanju verovatno neće izazvati otpor. Ali, da li su rođaci ubijene žrtve takođe žrtve kriminaliteta? Da li se roditelji maloletnog ubice mogu smatrati žrtvama kriminaliteta? Da li su kompanije i organizacije koje su bile meta kriminalnog ponašanja takođe žrtve kriminaliteta? Ova pitanja mogu da zvuče beznačajno. Ali, jasno identifi kovanje toga ko ili šta može da se podvede pod žrtvu kriminaliteta može da bude od velikog značaja iz više razloga. Na primer, često se dešava da pojedinci stiču pravo na naknadu štete ili medicinski, psihološki ili socijalni tretman i rehabilitaciju tek pošto su okarakterisani kao žrtve, tj. da pripadaju grupi pod nazivom „žrtve“. Takođe je značajno napraviti praktična razgraničenja jer polje viktimologije okuplja kako praktičare različitih profesija, tako i istraživače iz različitih akademskih disciplina, koje imaju različite metodološke i teorijske okvire.

Nažalost, ne postoji jedna opšteprihvaćena defi nicija koga ili šta obuhvata pojam „žrtva kriminaliteta“. Najosnovnija definicija pojma žrtve kriminaliteta se ograničava samo na fizička lica koja su direktno pogođena kriminalnom aktivnošću. Ova, strogo pravna definicija, isključuje kako posredne žrtve, kao što su muškarac čija je supruga silovana ili dete koje živi u nasilnom okruženju, tako i kompanije ili druga pravna lica koja su izložena krivičnim delima. Druga definicija je, pak, ograničena na žrtve tradicionalnih krivičnih dela – pre svega, krađe i nasilja. Ova defi nicija takođe isključuje određene grupe žrtava, kao što su, na primer, žrtve privrednog kriminaliteta ili krivičnih dela protiv životne sredine.

Sadržaj

UVOD – definicija žrtve kriminaliteta 3
1 Žrtve nasilničkog kriminaliteta 4
1.1 Pojam sile 4
1.2 Pojam nasilja 4
1.3 Pojam nasilničkog kriminaliteta 5
1.4 Oblici ispoljavanja nasilničkog kriminaliteta 5
1.5 Idealna žrtva 7
1.6 Žrtva saučesnik 7
1.7 Pasivna žrtva 8
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 11