Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kognitivno bihejvioralno savetovanje sa mladima u poremećaju sa ponašanjem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Kognitivno bihejvioralno savetovanje sa mladima u poremećaju sa ponašanjem (/Thread-kognitivno-bihejvioralno-savetovanje-sa-mladima-u-poreme%C4%87aju-sa-pona%C5%A1anjem)


Kognitivno bihejvioralno savetovanje sa mladima u poremećaju sa ponašanjem - derrick - 22-01-2013 11:25 PM

UVOD

Kognitivno-bihevioralna terapija mladih je popularni oblik psihoterapije koji se danas koristi za celi niz problema mentalnog zdravlja kod dece i omladine. Empirijska osnova kognitivno-bihevioralne terapije je dokazana brojnim istraživanjima sa slučajnim uzorcima koja su rezultirala većim uverenjem kliničara da je kognitivno-bihevioralna terapija terapija izbora za mnoge poremećaje. Interes za kognitivno-bihevioralnu terapiju usmerenu na decu i mlade je u porastu uprkos ovim ograničenjima, a rezultat toga je da je čitav niz materijala i strukturiranih radnih uputstava postao dostupan kako bi kliničarima pomogao u primeni kognitivno-bihevioralne terapije u radu sa decom.

Pod poremećajima ponašanja podrazumevaju se obrasci ponašanja kojima se krše osnovna prava drugih osoba i društveno prihvaćene norme, tj. radi se o trajnom ili povremenom antisocijalnom, agresivnom ili izazivačkom ponašanju. Ukoliko se ovim ponašanjem krši zakonska regulativa tada se govori o delinkvenciji. Poremećaj ponašanja je najbolji primer biopsihosocijalne uslovljenosti, i na njega u jednakoj meri utiču porodični faktori, individualni faktori i sredinski. Ukoliko je i u detinjstvu bilo prisutno poremećeno ponašanje, u adolescenciji će se uglavnom ono još više ispoljiti kroz izražene sukobe sa autoritetima i neprihvatanjem njihove kontrole. Nepoželjne osobine temperamenta, kombinovane sa stalnom izloženošću porodičnoj psihopatologiji kao što je zanemarivanje ili neefikasno roditeljstvo, sukobi bračnih partnera ili psihijatrijsko oboljenje nekog od roditelja su značajni faktori koji doprinose da se poremećaji iz detinjstva nastave i u adolescenciji. Takodje, različiti problemi povezani za učenje su izvor frustracija za adolescenta koji dovodi do konflikata sa nastavnicima i bežanja iz škole. Adolescencija je faza ljudskog razvoja koja se odlikuje visokom vulnerabilnošću, koja nastaje kao posledica snažne psihološke transformacije koja se ostvaruje kroz stalnu borbu ega sa determinisanim biološkim promenama sa jedne strane i pshiosocijalnim pritiscima sa druge strane.

Sadržaj

UVOD 3
Kognitivno bihejvioralno savetovanje sa mladima u poremećaju sa ponašanjem 4
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 5
LITERATURA 7