Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ljudski resursi- ključni faktor menadžmenta usluga u funkciji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Ljudski resursi- ključni faktor menadžmenta usluga u funkciji (/Thread-ljudski-resursi-klju%C4%8Dni-faktor-menad%C5%BEmenta-usluga-u-funkciji)


Ljudski resursi- ključni faktor menadžmenta usluga u funkciji - derrick - 22-01-2013 05:22 PM

УВОД

До недавно, услужне организације су изостајале по примени маркетинга у односу на производне организације. Многи услужни послови су мали ( поправка обуће, бербернице) и зато не користе формалне маркетинг технике. Такође, постоје и професионални услужни послови ( правни и рачуноводсвени) у којима је употреба маркетинга раније сматрана непрофесионализмом. Остали услужни послови ( факултети, болнице ) су имали тако велику тражњу и малу конкуренцију да, до недавно, нису имали никакву потребу за маркетингом.

Међутим, десиле су се промене.А у складу с тим, потребно је дефинисање и примена маркетинг стратегија у услужним организацијама. Нова и стално појачавана конкуренција у економији пружања услуга захтева добро познавање услужног процеса и фактора који су од пресудног утицаја на квалитет и спретност код рада услужних компанија. Главна снага у овој оријентацији је усмерена на начине којима се може пре свега унапредити континуирана испорука квалитетне услуге. Показало се да је за унапређење у континуираној испоруци квалитетне услуге веома потребно посебну пажњу посветити људима који се јављају као кључни фактор у оквиру својеврсног маркетиншког микса односно, запосленом особљу и потрошачима.


САДРЖАЈ


1.Маркетинг услуга.....................1
1.1 Улога и значај запослених у услужним организацијама..........6
2.Пружање услуга на територији Србије...........10
2.1 Значај односа персонал-потрошач.............11
2.2 Предости и мане понуђеног решења брендирања Србије.......16
3. Пример из праксе- Јоlly travel...................18
3.1 Проблем сатисфакције потрошача са нових тржишта.........20
3.2 Постојећа понуда и предвиђени проблеми.............21
3.3 Како би запослени решили проблем сатисфакције нових
Потрошача.......25
Закључак и препоруке