Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Menadžment ljudskih resursa 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Menadžment ljudskih resursa 2 (/Thread-menad%C5%BEment-ljudskih-resursa-2)


Menadžment ljudskih resursa 2 - derrick - 18-01-2013 09:11 PM

Uvod


U ovom radu opisan je način na koji treba upravljati ljudskim resursima u svim preduzećima, ali pre svega je ukazano na specifičnosti upravljanja ljudskim resursima u malim preduzećima.
Menadžment ljudskih resursa je deo nauke u organizaciji koji se bavi proučavanjem svih aspekata zaposlenih u organizaciji. Menadžment ljudskih resursa predstavlja novu koncepciju odnosa prema zaposlenima i načinu upravljanja njihovim radom i razvojem. Kao sinonim za menadžment ljudskih resursa određeni autori upotrebljavaju termin „kadrovska funkcija“, kao skup delatnosti vezanih za zaposlene u organizaciji.

Ljudski potencijal se danas smatra najvažnijim poslovnim i razvojnim resursom i osnovnim izrazom konkurentske sposobnosti i prednosti i predstavlja ukupna znanja, veštine, sposobnosti, kreativne mogućnosti, motivaciju i odanost kojom raspolaže neka organizacija. Ljudski potencijal se, kao takav, sa svojim znanjima i sposobnostima, radnim navikama, kao i stručnim iskustvima smatraju najznačajnijim delom proizvodnih snaga. Od ljudskog potencijala zavisi organizovanost, jer uspešno vođena kadrovska politika dobra je podloga za efikasno funkcionisanje preduzeća. U skladu sa ovim, jedna od oblasti koja se aktuelizuje i sve više dobija na značaju jeste menadžment ljudskih resursa.

Menadžment ljudskih resursa je niz povezanih aktivnosti i zadataka menadžmenta i organizacije, usmerenih na obezbeđivanje broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, veština, interesa, motivacije i oblika ponašanja za ostvarivanje aktuelnih, razvojnih i strategijskih ciljeva organizacije. Menadžment ljudskih resursa je ključna funkcija i odgovornost menadžera.

Sadržaj

1. Uvod
2. Upravljanje ljudskim resursima
2.1. Menadžerska strategija i politika
2.2. Projektovanje i analiza radnih mesta
2.2.1. Analiza radnih mesta
2.2.2. Metode analize posla
2.3. Planiranje potreba za ljudskim resursima
2.3.1. Metodologija planiranja potreba za kadrovima
2.4. Regrutovanje
2.5.1. Strategija regrutovanja
2.5. Selekcija
2.6. Radni odnos
2.7. Motivacija
2.7.1. Merenje motivacije
2.8. Nagrađivanje
2.9. Obrazovanje zaposlenih
2.9.1. Proces obrazovanja u organizacijama
2.9.2. Ciljevi obrazovanja
2.9.3. Novi trendovi u obrazovanju – „Organizacija koja uči“
2.10. Ocena performansi zaposlenih
2.11. Razvoj karijere
2.11.1. Napredovanje u karijeri
3. Zaključak
Literatura