Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje karijernim razvojem zaposlenih u oblasti bezbednosti - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Upravljanje karijernim razvojem zaposlenih u oblasti bezbednosti (/Thread-upravljanje-karijernim-razvojem-zaposlenih-u-oblasti-bezbednosti)


Upravljanje karijernim razvojem zaposlenih u oblasti bezbednosti - derrick - 18-01-2013 02:21 PM

UVOD


U ovom radu ćemo se baviti analizom specifičnosti razvoja karijere zaposlenih u oblasti bezbednosti. Pre nego što pokušamo da odgovorimo na pitanje da li je karijera npr. Pripadnika vojske i policije drugačija od drugih po tom pitanju, pružićemo pregled nekih osnovnih pojmova u oblasti upravljanja razvojem karijere. Naime, menadžment ljudskih resursa ili upravljanje ljudskim resursima kako se u domaćoj praksi naziva je deo nauke o organizaciji koji se bavi proučavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji i predstavlja veoma važnu poslovnu funkciju koju čine aktivnosti planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole ljudskih resursa u nekoj organizaciji. Izraz ljudski resursi počeo u nauci o upravljanju da se koristi sredinom šezdesetih godina. Od ranih osamdesetih godina upravljanje ljudskim resursima se razvilo u naučnu oblast. Danas pojam menadžment ljudskih resursa ima četri značenja:

1. naučna disciplina
2. menadžerska funkcija
3. posebna poslovna funkcija u organizaciji
4. specifična filozofija menadžmenta.

S obzirom na to da menadžment ljudskih resursa ne predstavlja samo važnu poslovnu funkciju organizacije već i upravljačku funkciju time i nosioci ove veoma važne funkcije jesu svi nivoi menadžmenta:

• strateški,
• srednji i
• operativni.

Sadržaj

UVOD 3
1 Upravljanje karijernim razvojem u VS 4
1.1 Piramida strukture vojnih činova i spektar vojnih poslova 5
1.2 Smanjivanje 7
1.3 Kritička analiza kriterijuma rangiranja 9
1.4 Reforme vojnog obrazovanja 11
1.4.1 Razdvajanje obrazovanja i obuke 13
2 Upravljanje resursima u policiji 14
2.1 Organizacija i podela posla u policiji 15
2.2 Školovanje i usavršavanje policijskog kadra 21
2.3 Strategijski i operativni menadžment ljudskih potencijala u policiji 23
2.4 Psihološki profili pripadnika policije 25
ZAKLJUČAK 27
LITERATURA 29