Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje promenama tehnologije i organizacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Upravljanje promenama tehnologije i organizacije (/Thread-upravljanje-promenama-tehnologije-i-organizacije)


Upravljanje promenama tehnologije i organizacije - derrick - 18-01-2013 02:18 PM

UVOD

Menadžment promena je skup radnji koje omogućuju fleksibilnost preduzeća. Menadžment promena podrazumeva odnosno odnosi se na promene u organizaciji kako bi se ona prilagodila promenama koje su nastale u okruženju. To je ujedno i razlog postojanja menadžmenta promena. Cijevi menadžmenta promena su: poboljšanje sposobnosti organizacije da se prilagodi promenama u okruženju i promena ponašanja zaposlenih odnosno njihovih loših navika.

Uzroci koji dovode do nastanka promena se mogu podeliti u sledeće grupe: kupci, konkurencija, dobavljači, tržište rada, globalizacija, situacija u državi, društveni trendovi, svetska politika, kulturne razlike, tehnologija.

Sa stanovišta organizacije, promene se mogu dešavati u: samoj organizaciji i njenom okruženju.
Izvori promena se dele na: unutrašnje i spoljašnje izvore. Unutrašnji izvori se odnose na potrebu i odluku da organizacije krene u proces promena i razvoja i unutrašnji izvori se mogu kontrolisati. Spoljašnji izvori koji uslovljavaju menadžment promena se ne mogu kontrolisati za razliku od unutrašnjih. Postoje pet nivoa promena u menadžmentu promena: nastavak postojeće strategije, rutinska promena, ograničena promena, radikalna promena i preusmeravanje organizacije.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Upravljanje promenama 2
1.1.1 Promene kao uzrok sukoba 3
1.1.2 Uslovi za sprovođenje promena 6
1.1.3 Uzajamno poverenje i poštovanje 8
1.2 Proces promena 9
1.2.1 Faktori koji utiču na promene 12
1.3 Upravljanje promenama tehnologije 14
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21