Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pitagorina teorema - seminarski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Pitagorina teorema - seminarski (/Thread-pitagorina-teorema-seminarski)


Pitagorina teorema - seminarski - derrick - 16-01-2013 03:32 PM

UVOD

Pitagora je poznat je kao grčki filozof i matematičar koji je rođen oko 570 pr. n. e. i je poreklom sa ostrva Samosa. U mladosti je mnogo putovao i pri tom sakupljao znanja iz matematike, starih naroda koji su živeli u tim zemljama, i ne samo matematike već i astronomije. Po odlasku iz rodnog mesta živio je i delovao u gradu Kroton na jugu Italije. Osnovao je i školu, poznatiju kao ‘Pitagorejski savez’ koju su činili obdareni mladići njemu privrženi. U toj školi bavili su se teorijom brojeva, osnovama grčke algebre i izučavali proporcije i progresije.

Pitagora je na svoje sledbenike preneo „pitagorejski način života” koji, pored posebnog načina odevanja, ishrane, obuhvata i rad na formiranju matematike, teorije muzike i astronomije. O tome govori Platon koji je takođe bio pitagorejac. [ 5 ]
U geometriji poseban značaj pridaje se teoremi koja nosi Pitagorino ime, a glasi:
Zbir površina kvadrata konstruisanih nad katetama kao stranicama jednak je površini kvadrata konstruisanog nad hipotenuzom kao stranicom.
Odnosno, ako su a i b merni brojevi dužina kateta i c merni broj dužine hipotenuze, izražene istom jedinicom za dužinu, onda je

a2 + b2 = c2

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Pitagorejci 4
1.2 Dokazi pitagorine teoreme 6
1.3 Dokaz pitagorine teoreme pomoću sličnosti 9
1.4 Pitagorina teorema - uopštenje 19
1.5 Obrnuta pitagorina teorema 20
ZAKLJUČAK 23
LITERATURA 24