Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Marketing u sportu - marketing miks - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Marketing u sportu - marketing miks (/Thread-marketing-u-sportu-marketing-miks)


Marketing u sportu - marketing miks - derrick - 12-01-2013 12:01 PM

UVOD


Da bi se mogao razumeti fenomen marketinga neophodno je poznavati i koncept marketing miksa. To je “odgovarajuća kombinacija instrumenata (proizvod, cena, distribucija i promocija) koji čine ponudu preduzeća koja treba da se bazira na informacijama o potrebama i zahtevima ciljnog tržišta” .
Ovaj koncept predstavlja osnovu za upravljanje aktivnostima koje čine marketing kao poslovnu funkciju. Očekivani efekat kombinacija instrumenata marketing miksa može da ostvari samo ako postoje tri usklađenosti: sa zahtevima potrošača, između samih instrumenata i sa izvorima preduzeća. Tada preduzeće može da stvara relativno trajnu konkurentsku prednost.

Instrumenti marketing miksa se tretiraju kao strategijske i taktičke promenljive kojima se manipuliše da bi se ostvarila diferentna prednost na tržištu. Uspešnost kombinovanja varijabli određuje i stepen marketing uspeha.
Marketing miks se definiše kao kombinacija elemenata, instrumenata marketinga pod nazivom 4P, što predstavlja početna slova engleskih reči: Product (Proizvod), Price (Cena), Place (Distribucija) i Promotion (Promocija).
Pri uvođenju pojma proizvod u marketing sporta, moraju se imati u vidu sve specifičnosti sportskog marketinga i njegovog miksa, u kome sportski proizvod čini njegov neotuđivi deo.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Marketing miks u sportu 2
1.1.1 Proizvod 2
1.1.2 Cena 5
1.1.3 Distribucija 6
1.1.4 Promocija 8
1.2 Marketing promocija u sportu 10
1.2.1 Promocija u mass medijima 11
1.2.2 Reklama 12
1.2.3 Prezentacija 13
1.2.4 Odnosi sa javnošću u sportu 14
1.3 Sponzorstvo u sportu 15
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18