Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Odnosi s javnošću kao činilac uspeha u tržišnom poslovanju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Odnosi s javnošću kao činilac uspeha u tržišnom poslovanju (/Thread-odnosi-s-javno%C5%A1%C4%87u-kao-%C4%8Dinilac-uspeha-u-tr%C5%BEi%C5%A1nom-poslovanju)


Odnosi s javnošću kao činilac uspeha u tržišnom poslovanju - derrick - 12-01-2013 11:39 AM

Uvod

Razvoj odnosa s javnošću može se pratiti još od 1923. godine, kada je dr Edvard L. Bernejs napisao prvi priručnik i održao prvi kurs na Univerzitetu u Njujorku. Prošlo je dosta godina da se odnosi s javnošću prihvate kao profesija, i da steknu nezavisnost od novinskih agencija i propagande. Odnosi s medijima još uvek predstavljaju važan deo mnogih programa, ali se mnogo više postiže kada odnosi s javnošću čine sastavni deo strategijskog upravljanja i kada im se omogući da doprinose uspehu jedne organizacije na načine koji će biti opisani u ovom seminarskom radu.

Korporacijski i vizujelni identitet je veoma važan aspekt odnosa s javnošću i zato se ovoj temi pridodaje više pažnje i ilustruje zanimljivim primerima dizajna koima se prikazuje razvojni put korporacijskog identiteta.
Veoma je važno da se napravi razlika između odnosa s javnošću koji postoje svuda oko nas i profesionalne prakse odnosa s javnošću koju je Bernejs opisao kao UMETNOST U SLUŽBI NAUKE.
Ona mora biti oprezna, planirana i uzdržana, i u sklasu sa ciljevima i strategijom organizacije u čiju korist se sprovodi.

SADRŽAJ

1 Uvod 2
2 POJAM ODNOSA S JAVNOŠĆU 3
3 TEORIJA I PRAKSA ODNOSA S JAVNOŠĆU 4
4 CILJNI ODNOSI S JAVNOŠĆU 5
4.1 MEĐUZAVISNOST ODNOSA S JAVNOŠĆU I MARKETINGA 6
4.2 ULOGA I AKTIVNOSTI ODNOSA S JAVNOŠĆU 8
4.3 TRŽIŠNI ODNOSI S JAVNOŠĆU 10
4.4 PODRUČJE PRIMENE TRŽIŠNIH ODNOSA S JAVNOŠĆU 11
4.5 ODNOSI S JAVNOŠĆU U SUZBIJANJU NEGATIVNIH SITUACIJA PONAŠANJA JAVNOSTI 13
4.6 DEFINISANJE CILJEVA ODNOSA S JAVNOŠĆU 14
4.7 DEFINISANJE STRATEGIJA I TAKTIKA ODNOSA S JAVNOŠĆU 15
4.8 UTVRĐIVANJE POTREBNIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ODNOSA S JAVNOŠĆU 15
4.9 PRAĆENJE I PROCENA OSTVARENIH REZULTATA I MERENJE POSTIGNUTIH EFEKATA 16
5 PLANIRANJE KAMPANJE ODNOSA S JAVNOŠĆU 17
6 ANALIZA MEĐUNARODNOG OKRUŽENJA I AKTIVNOSTI ODNOSA S JAVNOŠĆU 18
7 ČETVEROFAZNI PROCES ODNOSA S JAVNOŠĆU 20
7.1 FAZA I – ANALIZA – DEFINISANJE PROBLEMA 20
8 FAZA II – STRATEGIJA – PLANIRANJE I KREIRANJE PROGRAMA 29
9 FAZA III – REALIZACIJA – SPROVOĐENJE PROGRAMA 30
10 FAZA IV – EVALUACIJA – OCENJIVANJE PROGRAMA 31
11 PR aktivnosti u životnom ciklusu prisustva firme na Internetu 32
11.1 Kreiranje sadržaja koji se predstavljaju online 32
11.2 Plasiranje informacija drugim medijima 32
11.3 Kontakti sa medijima na sopstvenom sajtu 33
11.4 Tržište klijenata mogu da čine: 33
12 Značaj odnosa s javnošću u SCG 34
13 Sem Blek: “ODNOSI S JAVNOŠĆU” : 37
14 Dejvid Reg “Odnosi s medijima” : 38
15 Odnosi sa javnošću u kriznim uslovima poslovanja 39
15.1 Zadaci menadžera za odnose sa javnošću 40
15.2 Profesionalne performanse menadžera za odnose sa javnošću 42
16 ZAKLJUČAK 44
17 LITERATURA: 45