Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Servis potrošača kompanije Apple - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Servis potrošača kompanije Apple (/Thread-servis-potro%C5%A1a%C4%8Da-kompanije-apple)


Servis potrošača kompanije Apple - derrick - 12-01-2013 10:29 AM

UVOD

Poslednjih decenija prošlog i početkom ovog veka došlo je do dramatičnih promena u relevantnom (mikro i kakro - lokalnom, nacionalnom i međunarodnom) tržišnom okruženju organizacija (preduzeća/kompanija/korporacija/uslužnih organizacija), koje su nametnule potrebu za preispitivanjem postojeće poslovne prakse, upravljačke filozofije poslovanja, koncepata, principa i tehnika upravljanja marketingom.

Uspešne organizacije su, na primer, prihvatile maksimu »da treba da zadrže bazične aktivnosti koje čine njihovu osnovnu delatnost (core business), dok pojedine (sporedne) aktivnosti, koje drugi pojedinci/organizacije mogu obavljati bolje i jeftinije, treba nabavljati spolja (outsourcing)«. Uspešne organizacije su takođe shvatile vrednu poruku Dejvida Pakarda (David Packard) iz kompanije Hewlett-Packard koji je jednom priliko rekao da je »marketing suviše značajan da bi bio prepušten organizacionoj jedinici (sektoru/službi/odeljenju) za marketing«. Sledstveno tome, ove organizacije su prihvatile postavku da za »kreiranje, komuniciranje i isporučivanje vrednosti za potrošače« nisu odgovorni samo zaposleni u organizacionoj jedinici za marketing, već i svi drugi zaposleni (u organizacionim jedinicama za proizvodnju, istraživanje i razvoj /R&D - Research and Development/, računovodstvo, finansije, HR /Human Resource/, IT /Information Technologies) i dr.), a posebno oni zaposleni iz drugih orgnaizacionih jedinica koji su intenzivnije u »dodiru« s kupcima /potrošačima /klijentima/korisnicima usluga.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Pojam servisa potrošača 3
1.2 Najznačajniji elementi servisa potrošača 4
1.3 Obeležja servisa potrošača 5
1.4 Kvalitet servisa potrošača kompanije Apple 8
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 12