Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Prva predispitna obaveza( domaći rad ) - Računovodstvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Racunovodstvo (/Forum-racunovodstvo)
+---- Tema: Prva predispitna obaveza( domaći rad ) - Računovodstvo (/Thread-prva-predispitna-obaveza-doma%C4%87i-rad-ra%C4%8Dunovodstvo)


Prva predispitna obaveza( domaći rad ) - Računovodstvo - Dzemala - 17-04-2011 05:26 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


PREDMET:
RAČUNOVODSTVO
DOMAĆI RAD I
PITANJA:

1. Navedite šta predstavlja Zakon o privrednim društvima, kada je stupio na snagu kao i šta se navodi u Rezoluciji o pridruživanju Evropskoj uniji usvojenoj 13.10.2004.godine?
2. Navedite zbog čega računovodstvena profesija i menadžment kompanija moraju prihvatiti načela korporativnog upravljanja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)?
3. Navedite činjenice koje snažno ukazuju na značaj Zakona o privrednim durštvima?
4. Navedite u čemu se ogledaju novine Zakona o privrednim društvima koje se tiču osnovnih odredbi?
5. U čemu su osnovne razlike Zakona o privrednim društvima u odnosu na dotadašnji Zakon o preduzećima?
6. Navedite novine Zakona o privrednim društvima koje se odnose na ortačko privredno društvo?
7. Navedite novine Zakona o privrednim društvima koje se odnose na komanditno društvo?
8. Navedite novine Zakona o privrednim društvima koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošču?
9. Navedite broj novina u Zakonu o privrednim društvima koje se odnose na akcionarsko društvo, navedite?
10. Zakon o privrednim društvima pravi razliku između dva tipa akcionarskih društava navedite i objasnite?
11. Šta znače termini MERGERS & ACQUISITIONS, objasnite izreku „Profit i rizik su dve strane istog novčića“ i navedite kako smanjiti rizik pogrešnih odluka u aktivnostima merdžera i akvizicija?
12. Aktivnosti merdžera i akvizicija sve češće će se susretati i u našoj praksi, objasnite?
13. Navedite objašnjenje za termin due diligence i navedite definiciju termina prema merodavnim rečnicima engleskog jezika?
14. Šta predstavlja due diligence u kupovini privrednog društva?
15. Navedite motiv prodavca da obavlja due diligence?
16. Navedite slučajeve u kojima se podrazumeva due diligence?
17. Navedite šta se smatra ključnim ciljem due diligence-a?
18. Due diligence je neophodan kako kompanijama iz tradicionalnog tako i onim iz informatičkog biznisa, objasnite?


9str