Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Opste ucenje o pravu - Pravo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Opste ucenje o pravu - Pravo (/Thread-opste-ucenje-o-pravu-pravo)


Opste ucenje o pravu - Pravo - Dzemala - 17-04-2011 05:42 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


PRAVNA NORMA, PRAVNI AKT I SISTEM PRAVA


PRAVNA NORMA

Pojam normeReč norma potiče od grčke reči nomos i označava odredbu, zakon ili propis. Još je Protagora u svom spisu o počecima ljudskog društva rekao da je to nomos, odnosno pravilo ili zakon koji su ljudi stvorili dogovorom većine. Zapravo, većina je ta koja odlučuje šta se smatra jednakim, a šta ne.
Aristotel je smatrao čoveka bićem koje teži stvaranju države, a pravo polisa (države) je podelio na prirodno pravo i pozitivno pravo. Govorio je da se čovek ističe od drugih po tome, što je u stanju da stvori državu i što usvajanjem određenih normi ili pravila reguliše ponašanje u polisu (državi). Kasnije se u evropskoj pravnoj misli razvilo stanovište po kome su norma i vrednost u stvari međusobno povezane. Vrednosti utiču na odabir cilja delovanja, a norma uređuje cilj delovanja. Karakter vrednosti je apstraktan, a norme su promenljive i imaju konkretnije i jasnije određen karakter.


Društvena norma


Društvene norme su zahtevi pomoću kojih ljudi usmeravaju svoje radnje. Ako ti zahtevi nisu poštovani, sledi sankcija. Postoji podela na adresante i adresate. Adresanti su subjekti koji stvaraju norme, a adresati su subjekti koji norme primaju
Društvena norma je propis ili konvencija, jer predstavlja pravilo ponašanja. Ova norma predstavlja sredstvo, služi čoveku i teži usmeravanju ljudskog ponašanja u društvenim odnosima. Društvene norme se sastoje iz dispozicije i sankcije. I dispozicija i sankcija su pravila ponašanja. To su alternativna pravila ponašanja ili se primenjuju i jedno i drugo – nikako se ne primenjuju oba. Neprimenjivanje prvog automatski predstavlja uslov za primenu drugog. Dispozicija je zahtev po kome se adresati moraju ponašati. Sankcija predstavlja sredstvo kontrole i putem nje se adresanti sankcionišu zbog nepoštovanja zahteva koje propisuje dispozicija. Ukoliko su sankcije negativne, tada predstavljaju kazne koje imaju cilj da subjekta odvrate od nepoželjnog ponašanja. Postoje i pozitivne sankcije i to su nagrade za izvršeno pozitivno ili poželjno ponašanje...


14 str