Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam i značaj kamate - Finansijski menadžment - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Pojam i značaj kamate - Finansijski menadžment (/Thread-pojam-i-zna%C4%8Daj-kamate-finansijski-menad%C5%BEment)


Pojam i značaj kamate - Finansijski menadžment - Dzemala - 17-04-2011 04:25 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Pojam i značaj kamate


Prema opštem teorijskom konceptu kamata je cena za korišćenje kreditnih i novčanih resursa na finansijskom tržištu. Postoje finansijski suficitni i finansijski deficitni transaktori, pri čemu neki od finansijski suficitnih transaktora odlažu potrošnju za budućnost, što je finansijska osnova za neke od finansijskih deficitnih transaktora koji imaju veće preferencije prema potrošnji nego što im tekući dohodak to omogućuje.

Povezano sa preferencijama individualnih tržišnih transaktora, stopa korisnosti novčanih resursa je uvek veća u sadašnjem u odnosu na buduće vreme, što je osnov da se plati kamata kao tržišna cena njihovog korišćenja u odredjenom periodu.

U makro razmerama kamata je finansijski instrument za razmenu tekućih finansijskih resursa za buduće finansijske resurse. Kamatna stopa je instrument za uravnotežavanje obima štednje i ponude kapitala sa tražnjom finansijskih resursa. Njome se vrši distribucija dohodka na potrošnju i investiranje, u isto vreme mobilnost i alokacija finansijskih resursa.

Kamatna stopa može biti:

1. ravnotežna odnosno prirodna i
2. tržišna.

Ravnotežna kamatna stopa formira se pri ravnoteži obima ponude kapitala i tražnje kapitala. Klasična ekonomska teorija definiše ravnotežnu kamatnu stopu kao stopu prinosa realnog kapitala. Realni prinosi kapitala su funkcijatehnološke produktivnosti kapitalnih dobara ili investicionih ulaganja. Tržišna kamatna stopa se formira na finansijskim tržištima kao rezultanta odnosa ponude i tražnje kreditnih odnosno novčanih resursa. Na dugi rok postoji ravnoteža izmedju navedenih kamata, dok na kratak rok postoje dispariteti koji su uslovljeni promenom cena.

7 str