Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Evropska centralna banka - osnivanje, funkcije,instrumenti..organi odlucivanja.... - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Evropska centralna banka - osnivanje, funkcije,instrumenti..organi odlucivanja.... (/Thread-evropska-centralna-banka-osnivanje-funkcije-instrumenti-organi-odlucivanja)


Evropska centralna banka - osnivanje, funkcije,instrumenti..organi odlucivanja.... - Dzemala - 17-04-2011 12:14 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Evropska unija je osnovana 1957. godine kada je šest zemalja potpisalo Rimski ugovaor o formiranju Evropske zajednice za ugalj i čelik, kasnije nazvan Evropska ekonomska zajednica (EEZ). Prvobitno, namera je bila da EEZ bude carinska unija i da
ukloni carine i kvote u trgovini između zemalja članica. Pošto je EEZ rasla tokom 1970-tih i 1980-tih godina i uključila Britaniju, Irsku, Dansku, Grčku, Španiju i Portugaliju, postala je poznata kao Evropska zajednica (EZ). Jedinstveni evropski akt (stupio na snagu
1987. godine) predstavljao je prvu značajnu reviziju osnivačkih ugovora Evropskih zajednica. On je stvorio neophodne uslove za kompletiranje jedinstvenog tržišta. Jedinstveno unutrašnje tržište predstavljalo je potporu za ekonomsku i monetarnu uniju
(EMU), sa jedinstvenom valutom i jednom centralnom bankom. Ta jedna centralna banka je Evropska centralna banka (ECB) koja predstavlja institucionalni stub monetarne unije, koja je osnovana 30. juna 1998. godine u Frankfurtu, i ona upravlja operacijama međunarodne razmene.CENTRALNA BANKA-uopsteno


Za Centralnu banku se može reći da je kvazi banka ili specifična državna institucija. Ona predstavlja neprofitna institucija, i ona ne uspostavlja direktne odnose sa nebankarskim sektorima, osim sa državom, što znači da nema konkurentskih odnosa izmađu centralne banke i drugih banaka. Centralna banka vrši emisionu funkciju. Ona
preko svojih specijalizovanih institucija emituje gotov novac. Centralna banka emituje i primarni novac tako što odobrava kredite poslovnim bankama ili od njih kupuje nedospela potraživanja. Na ovaj način Centralna banka održava potrebnu količinu novca u opticaju i reguliše visinu kamatnih stopa na finansijskim tržištima Centralna banka se javlja kao „banka- banaka“ i kao „banka- države“. Centralna banka je, s jedne strane, novčana institucija (u kojoj se se formira i dinamizira opticajni novac), a s druge strane, predstavlja bankarsku instituciju (koja uspostavlja brojne kreditne i depozitne odnose sa bankama, državom i inostranstvom).Centralne banke su se do drugog svetskog rata organizovale kao akcionarska društva, a tek kasnije su se nacionalizovale i tek onda stupile pod kontrolu države. Prva centralna banka osnovana je u Švedskoj 1656. godine, a najveći uticaj je imala Bank of England koja je osnovana 1695. godine....


Sadrzaj :


1.Uvod
2.Centralna banka-uopsteno
3.Pojmovno odredjenje centralne banke
4.Funkcije centralne banke
5.Instrumenti realizacije funkcije centralne banke
6.Ekonomska i monetarna unija
7.Institucionalna nezavisnost evropske centralne banke
8.Statut ECB
9.Organi odlucivanja ECB
10.Statistika ECB
11.Narodna banka srbije i sporazum sa ECB
12.Zakljucak