Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam i elementi pravnog poretka - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Pojam i elementi pravnog poretka (/Thread-pojam-i-elementi-pravnog-poretka)


Pojam i elementi pravnog poretka - Dzemala - 03-03-2011 03:56 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


O nastanku ljudskog društva postoje različita shvatanja. Najlogičnije i najubedljivije su evolucionistička teorija koju je izložio Darvin u svojim radovima „Postanak vrsta“ (1859.) i „Poreklo čoveka“ (1874.), odnosno istorijsko-materijalistička teorija koju je izložio Engels u svom radu „Uloga rada u pretvaranju majmuna u čoveka (1876.).Pošto ove teorije objašnjavaju nastanak ljudskog društva u nekim opštim crtama, nastale su i ostale do današnjeg dana brojne dileme u vezi sa ovim teorijama. . .


DRUŠTVO DANAS I DRŽAVA KAO NAJVAŽNIJA USTANOVA CIVILIZACIJE


Reč sociologija je spoj dve latinsko-grčke reči: soceitas (društvo) i logos (nauka, zakon). Ako bi bukvalno iz njenog naziva definisali pojam sociologije, proizašlo bi da je ona nauka o društvu, a to je, inače, i potpuno tačno shvatanje pojma sociologije. Sociologija danas definiše ljudsko društvo kao organizovanu zajednicu ljudi povezanih radom i specifičnim ljudskim delovanjem. Ali bez obzira kako se društvo shvata i definiše, treba razlikovati konkretno (postojeće) od apstraktnog (zamišljenog) društva. Zapravo, u svom istorijskom razvoju ljudsko društvo je uvek postojalo kao konkretno društvo, zato što u razvoju društva nikada nije postojalo npr. kapitalističko društvo, već englesko, francusko, srpsko na kraju krajeva, ili nikada nije postojala država uopšte, već srpska, ruska, itd. Međutim, država u ljudskom društvu kao ustanova svakako postoji. Ona se pre svega sastoji iz dva elementa, a to su teritorija i stanovništvo.
U svakodnevnoj upotrebi termin država ima više značenja. Dva osnovna značenja su uže i šire značenje. U užem smislu pod državom se podrazumeva sam državni aparat, ili sama hijerarhijska struktura individualnih i kolektivnih nosilaca državne vlasti (službenici i činovnici koji su u sasavu raznih državnih organa). U širem shvatanju, država se poistovećuje sa društvom. Po tom shvatanju, državu čini ne samo državni aparat, već i celokupna teritorija i stanovništvo koje se nalazi pod istom državnom vlašću. Ali postoje društva kao organizovane zajednice ljudi povezanih rodom i koja ne poznaju instituciju države (plemena). Dakle, u principu, svaka država je društvo, ali svako društvo ne mora da bude država. Engels u svom poznatom stavu kaže:...