Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Bihevioristička teorija značenja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Bihevioristička teorija značenja (/Thread-bihevioristi%C4%8Dka-teorija-zna%C4%8Denja)


Bihevioristička teorija značenja - Dzemala - 28-02-2011 11:37 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pošto pojam značenja uzet u svom najširem obimu uključuje u sebe celokupnu problematiku ljudske komunikacije i interpretacije (dakle i one oblike koji imaju izrazito iracionalni karakter — kao što su na primer ritualni, mitski i religiozni simboli, zatim one oblike gde su znaci ma koji prirodni predmeti kojima je čovek pridao neki svoj ljudski smisao i svrhu), jasno je da njegovo kompleksno rešavanje prekoračuje isključive okvire filozofije....


BIHEVIORIZAM

Biheviorizam je „jaka“ grana psihologije koja je ostvarila praktičnu dominaciju u psihološkoj teoriji. Značenje pojma biheviorizam potiče od engleske reči behavior (ponašanje) koje se definiše kao „svaka akcija pojedinca uključujući i one podložne posmatranju, merljive psihološke promene, kognitivne (svesne) slike, fantazije i emocije“. Granu su usavršili Pavlov, Votson, Skiner i drugi, među kojima je najznačajniji Berus Frederik Skiner. Naime, ova teorija tvrdi da su mnoga maladaptivna ponašanja, u delu ili celini, stečena kroz proces učenja i mogu se potencijalno „odučiti“. Zato klasičan biheviorizam u obzir uzima samo dokaze koji se mogu meriti kao reakcija na stimuluse i ne zanimaju ga ideje i emocionalno iskustvo.

Biheviorizam objašnjava razvitak pojedinca kao određenim uslovima usmeren proces sticanja novih oblika ponašanja. Interesovanje bihevioristički orijentisanih psihologa usmereno je na utvrđivanje onih uslova putem kojih se menja i čijim stvaranjem se može menjati ponašanje.

Tako, na primer, američki psiholog Skiner pokazuje kako se nagrađivanjem i nenagrađivanjem određenih načina reagovanja može steći ili napustiti određeni vid ponašanja...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 BIHEVIORIZAM 4
2 BIHEVIORISTIČKA TEORIJA ZNAČENJA 5
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8