Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovna komunikacija i karakteristike menadzera - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Poslovna komunikacija i karakteristike menadzera (/Thread-poslovna-komunikacija-i-karakteristike-menadzera--12898)


Poslovna komunikacija i karakteristike menadzera - Dzemala - 26-02-2011 02:57 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Komunikacija je neophodna za uspostavljanje i sprovođenje ciljeva preduzeća, razvoj planova za njihovo ostvarenje, organizovanje ljudskih i drugih resursa na naj-
uspešniji i najdelotvorniji način, zatim za izbor, razvoj i ocenjivanje članova organi- zacije, kao i za vođenje, usmeravanje, motivisanje i kreiranje klime u kojoj su ljudi voljni da doprinose ciljevima. I sama kontrola ostvarenja ciljeva počiva na procesu komunikacije.
Zbog toga menadžer mora poznavati proces komuniciranja, osnovne elemente tog procesa, zavisnost tih elemenata i principa funkcionisanja, različite tipove ko- municiranja sa prednostima i nedostacima svakog od njih, kao i komunikacione bari- jere i načine njihovog otklanjanja. Samo na osnovu ovih znanja menadžer je sposo-
ban da razvija efikasne kanale komuniciranja ili da poveća efikasnost postojećih u cilju efektivnijeg funkcionisanja sistema u kome upravlja. To pred njega postavlja novu dimenziju odgovornosti za efektivnu komunikaciju. Jedna od kategorija prep- reka uspešnoj komunikaciji proizlazi iz prirode organizacione strukture koja može
biti nedovoljno artikulisana organizaciona situacija u kojoj organizaciona struktura i odnosi među ljudima nisu jasno definisani. U ovakvim situacijama se ne zna ko je nadređen ili podređen, ko je odgovoran za koje aktivnosti, ili se radi o nedostatku pravih objašnjenja o propisanim kanalima za komunikaciju, nesporazumu oko cilje- va, nedostatku informacija o ljudima sa kojima treba sarađivati na problemu...