Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza finansijske situacije uspešnog poslovanja preduzeća Peštan doo Aranđelovac - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Analiza finansijske situacije uspešnog poslovanja preduzeća Peštan doo Aranđelovac (/Thread-analiza-finansijske-situacije-uspe%C5%A1nog-poslovanja-preduze%C4%87a-pe%C5%A1tan-doo-aran%C4%91elovac)


Analiza finansijske situacije uspešnog poslovanja preduzeća Peštan doo Aranđelovac - Dzemala - 20-02-2011 04:12 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Da bi se sagledala realna i objektivna finansijska situacija preduzeća, neophodno je izvršiti finansijsku analizu, koja opredeljuje prošlost i sadašnjost preduzeća, a predstavlja i osnovu (bazu) za predviđanje budućeg finansijskog stanja. Finansijska analiza bavi se utvrđivanjem funkcionalnih odnosa koji postoje između pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha, sa ciljem dobijanja verodostojne ocene o finansijskom položaju i aktivnosti preduzeća. Informacije dobijene finansijskom analizom predstavljaju polaznu osnovu za preduzimanje akcija usmerenih na popravljanje boniteta i trenda rasta i razvoja poslovanja preduzeća. S obzirom na to da su u bilansima prikazane samo monetarne vrednosti, takvi podaci imaju malu analitičku vrednost. Da bi ti podaci bili korisni za finansijsku analizu neophodno je između bilansnih pozicija uspostaviti odgovarajuće relacije.

Predmet analize su sredstva i izvori sredstava (podaci se dobijaju iz bilansa stanja) i poslovni rezultat, odnosno poslovni prihodi i rashodi (te podatke preuzimamo iz bilansa uspeha). Dakle, neposlovni prihodi i neposlovni rashodi (finansijski i vanredni) nisu predmet analize poslovanja preduzeća, a ni objekat izlaganja u ovom radu. Takođe, objekat izlaganja su samo poslovna sredstva i njihovi izvori, odnosno neposlovna sredstva i izvori neposlovnih sredstava su izvan okvira ovog rada...


OPŠTI PODACI PREDUZEĆA

Privatno preduzeće “PEŠTAN” bavi se preradom plastičnih masa, PVC-a, polipropilena i polietilena. Dnevna potrošnja ovih sirovina je oko 50 tona. Da bi odgovorio visokim zahtevima evropskih standarda, PEŠTAN ulaže znatna sredstva u modernizaciju i automatizaciju opreme kako bi se što bolje nosio sa konkurencijum na tržištu i poznatim proizvođačima. PEŠTAN je pored stare izgradio i novu fabriku sa 20.000 kvadrata pokrivenog prostora i isto toliko otvorenog skladišnog prostora. Celokupna proizvodnja preduzeca “PEŠTAN” je prilagodena evropskim standardima.

Preduzeće je osnovano 1989 godine sa imenom “SUPERPLAST” u Bukoviku kod Aranđelovca. Razvojem SUPERPLASTA osniva se proizvodno preduzeće “BUKULJA” i trgovinsko “PEŠTAN”. U 1996. godini formira se današnje preduzeće “PEŠTAN” koje kasnije, u skladu sa zakonskim odredbama, postaje d.o.o...

SADRŽAJ

UVOD 2
1 Opšti podaci preduzeća 4
2 Analiza finansijske situacije 5
3 ANALIZA NOVCANIH TOKOVA 7
3.1.1 Koeficijent obrta zaliha 11
3.1.2 Racio brojevi rentabiliteta 12
3.1.3 Racio rentabiliteta ulaganja (imovine) i kapitala 14
4 ANALIZA USPESNOSTI 16
4.1 Neto dobitak po akciji 16
5 ANALIZA RIZIKA 17
Zaključak 18
LITERATURA 19