Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Fransiza - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: семинарски работи по македонски - Бесплатно Семинарски Работи (/Forum-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8)
+--- Tema: Fransiza (/Thread-fransiza)


Fransiza - derrick - 11-01-2010 01:29 AM

Вовед

Следнава семинарска работа е посветена на сите “идни бизнисмени” кои се двоумат како да започнат со сопствен бизнис, а помеђу сите опции, франшизата им е понудена како можност.
Најчесто кога идните основачи на бизниси размислуваат како да почнат, имаат на избор неколку опции: да започнат нов бизнис односно да започнат од нула, да купат веће постоечка фирма или да размислат за франшизата како можност која што веће има завршено многу работа уште пред да се започне и може да биде прилично профитабилна.
Франшизата претставува привилегија или дозволено право, поединци или групи да користат одреден вид на комерцијални активности.
Најстариот концепт на франшизата датира од средниот век, кога витезите или свештениците можеле да добијат право со управување на одреден дел од имотите на лордовите.
Денес под поимот франшиза се подразбира купување на правото на користење на конкретен заштитен знак (трејдмарк) или бизнис концепт. Бизнисот кој се води со франшизата, во основа е ист како и сите други бизниси кои се водат под истото име.
За да може да се води тој бизнис, треба најпрво купувачот на франши-зата треба да ги купи производите, алатите, помошта за адвертајзингот и обуката од франшизорот (фирмата која ги поседува правата на бизнисот).
Од каде потекнува, што претставува, како функционира, кои се нејзи-ните позитивни и негативни страни, се основните концепти според кои ће се придржавам додека ја пишувам оваа семинарска работа со надеж дека еден ден ће им помогне на неодлучните бизнисмени да дознаат нешто повеће за франшизингот пред да ја одберат како опција за сопствен бизнис, која во иднина можеби ће се покаже како вистински избор и ће ги збогати.