Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Bezbednost informacionih sistema u poslovnim sistemima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Bezbednost informacionih sistema u poslovnim sistemima (/Thread-bezbednost-informacionih-sistema-u-poslovnim-sistemima)


Bezbednost informacionih sistema u poslovnim sistemima - Dzemala - 16-02-2011 12:59 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Informacioni sistem je integrisani skup komponeneti za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija.Poslovna preduzeća, druge vrste organizacija kao i pojedinci u savremenom društvu zavise od informacionih sistema za upravljanje svojim operacijama i delovanjima, održavanje konkurentnosti na tržištu, ponudu različitih usluga i unapređivanje ličnih sposobnosti i kapaciteta. Na primer, moderne korporacije zavise od računarskih informacionih sistema da bi obradile svoje finansijske račune i poslovne transakcije, upravljale ljudskim resursima, opštinske uprave zavise od informacionih sistema za ponudu osnovnih usluga svojim građanima; pojedinci koriste informacione sisteme da bi unapređivali svoja znanja, za kupovinu, upravljanje bankovnim računima i transakcijama, kao i za različite finansijske operacije.

Zaštita računara postala je važan deo poslovanja svakog preduzeća. Sve veći broj osiguravajućih kuća u obzir uzima i zaštitu koja preduzeća koriste, a neka čak i zahtevaju uvođenje određenih pravila radi sprovođenja efikasne zaštite IT sistema.

Kompjuteri su u ranim fazama njihovog razvitka bili nepogodni za neke veće zloupotrebe i to iz dva osnovna razloga:

• njihovo koriscenje je podrazumevalo specijalnu edukaciju, tako da se njima bavio samo relativno uzan krug informatickih strucnjaka
• oni se tada nisu nalazili u masovnoj upotrebi

Kada govorimo o zaštiti sistema pre svega mislimo na bilo koji vid zaštite računara. Pod tom zaštitom se podrazumeva svaki oblik koji bi onemogućio zloupotrebu pojedinih delova ili pak celog sistema, a samim tim i pristup zaštićenim podacima u digitalnom obliku na različitim tipovima medija (Disketa, Hard Disk, CDROM,...). Motivi za napad su različiti:

• Lični – osveta, trening, dokazivanje
• Politički – diskreditovanje suparnika, pritisak, blokiranje odluka...


S A D R Ž A J

UVOD 2
1.1 Ugroženost informacionih sistema 5
1.1 Kriptovanje kao mera zastite informacionog sistema 6
1.2 Firewall-sigurnosni element zastite informacionog sistema 7
1.2.1 Zaštita rutera u informacionom sistemu podataka 8
1.2 Mesto i uloga računara u zloupotrebi podataka 9
1.3 Haking 9
1.3 Borba protiv Virusa 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13