Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Detektori u fizici jezgra i čestica - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Fizika (/Forum-fizika)
+---- Tema: Detektori u fizici jezgra i čestica (/Thread-detektori-u-fizici-jezgra-i-%C4%8Destica)


Detektori u fizici jezgra i čestica - Dzemala - 15-02-2011 11:08 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


S obzirom na to da je nastava najorganizovaniji oblik obrazovanja i vaspitanja to podrazumeva da se oni koji u njoj učestvuju, nastavnici i učenici moraju temeljno pripremati za njenu realizaciju. Termini „pripremanje“ i „planiranje“ se upotrebljavaju kao posebni ili se koriste kao jedan pojam, „pripremanje i planiranje“ dok neki autori „pripremanje“ smatraju širim pojmom koji obuhvata i „planiranje“. Stojanović smatra da su to dve faze u ukupnoj nastavnoj aktivnosti, koje obezbeđuju kvalitetnu nastavu.

Da tokom nastavne aktivnosti ne bi dolazilo do improvizacije, nužno je planiranju pokloniti veliku pažnju da bi se:

- nastava završila na vreme,
- svakoj nastavnoj jedinici posvetilo onoliko vremena, koliko joj pripada s obzirom na njen značaj.

Isti autor smatra da planiranju nastave treba da prethodi niz koraka, koji će vremenski odrediti pojedine faze nastave:

- proučavanje vaspitno-obrazovnih zadataka određenog nastavnog programa,
- proučavanje nastavnog programa,
- proučavanje raspoloživog fonda časova u toku školske godine,
- poznavanje izvora znanja.

U vaspitno-obrazovnoj praksi, često se pojam „pripremanje nastavnika“ shvata pogrešno, kao pisana priprema za čas. Naravno da je pripremanje nastavnika mnogo širi pojam. To je proces koji je sastavni deo vaspitno-obrazovnog rada i traje sve dok nastavnik radi u školi. U Pedagoškom rečniku stoji da se pripremanje za nastavni čas sastoji od tri komponente:

- sadržajne (stručne) pripreme,
- pedagoške (didaktičko-metodičke) pripreme i
- tehničke pripreme . . .

S A D R Ž A J:

UVOD 3
1 Detektori u fizici jezgra i čestica 5
1.1 Plan nastavnog procesa 5
2 Tok nastavnog procesa 8
2.1 Uvod - pojam detektora 8
2.2 Karakteristične osobine detektora 8
2.2.1 Rezolucija i osnovne statistike 8
2.2.2 Karakteristično vreme 9
2.2.3 Korekcije mrtvog vremena 10
2.2.4 Efikasnost 10
2.3 Podela detektora u fizici jezgra i čestica 12
2.4 Vrste detektora u fizici jezgra i čestica 12
2.4.1 Jonizacioni brojači 13
2.4.2 Jonizacioni detektori sa tečnošću 15
2.4.3 Poluprovodnički jonizacioni brojači 15
2.4.4 Scintilacioni detektori 16
2.4.5 Fotomultiplikatori i fotodiode 18
2.4.6 Čerenkovi brojači 19
2.4.7 Tranzicioni detektori 20
3 Ponavljanje 22
ZAKLJUČAK 23
LITERATURA 24
PRILOZI 26