Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Finansiranje preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Finansiranje preduzeća (/Thread-finansiranje-preduze%C4%87a--12573)


Finansiranje preduzeća - Dzemala - 15-02-2011 10:58 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


У првом делу рада речи ће бити о процесу друштвене репродукције. Сам процес друштвене репродукције могуће је поделити на четири фаза производња,расподела, размена, потрошња. У овом делу је детаљније објашњена свака од ове четири фазе.

Други део је о три основна циклуса предузећа. То су инвестициони циклус, Циклус текућих операција и новчани циклус.

У наставку, у трећем делу
је реч о финансијским ресурса и подела ресурса на оне који се образују на основу сопствених средстава, оне који су на финансијском тржишту резултат операција хартија од вредности и оне које се поново расподељују као што су субвенције, накнаде осигурања.
Четврти део је о финансирању, самом појму финансирања и фазама које тај процес обухвата. Такође, у овом делу посебно су наведене врсте и извори финансирања предузећа. Наведене су поделе које су најчешће заступљене у литератури из ове области.

Процес репродукције


Процес друштвене репродукције могуће је поделити на четири фазе:

1. производња
2. расподела
3. размена
4. потрошња

Производња као прва фаза репродукције је основна фаза. У њој се стварају материјална добра, дефинише се као процес присвајања, прераде и обликовања предмета природе које човек врши. Материјална добра се стално троше па се њихова произодња одвија непрекидно.
Следећа фаза друштвене репродукције је фаза расподеле. Она се надовезује на претходну фазу, и у њој се врши расподела резултата друштвене произовдње на појединце. Сваки систем друштвене производње има своје принципе расподеле.
Размена је виталан сегмент процеса репродукције. Он повезује производњу и расподелу, са једне стране, и потрошњу са друге стране. Размена се појављује у два облика и то: натурална и робно-новчана...

Садржај

Увод.................................2
1. Процес репродукције..........................3
2. Три основна циклуса предузећа.......................3
3. Финансијскин ресурси...........................4
4. Појам финансирања............................4
5. Начела финансирања..........................7
5.1. Начело сигурности...........................7
5.2. Начело стабилности.........................8
5.3. Начело ликвидности...........................8
5.4.Начело солвентности...........................9
5.5. Начело рентабилности.........................10
5.6. Начело флексибилности.........................10
5.7. Начело ризика финансирања ......................11
5. 8.Начело повољне слике финансирања..................11
5.9. Начело независности финансирања ....................12
6. Финансијска функција предузећа......................13
7. Правила финансирања ........................14
Закључак..............................18
Литература..............................19