Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Osobine aluminijuma - skripta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Osobine aluminijuma - skripta (/Thread-osobine-aluminijuma-skripta)


Osobine aluminijuma - skripta - Dzemala - 07-02-2011 04:37 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Aluminijum je hemijski element treće grupe periodnog sistema elemenata D. I. Mendeljejeva sa rednim brojem 13 i atomskom masom 26, 98. Slobodnih izotopa nema. Aluminijum je hemijski aktivan. Pri običnim uslovima reaguje sa kiseonikom iz vazduha i prekriva se tankim slojem oksida(Al2O3). Ovaj sloj štiti aluminijum od dalje oksidacije i činin ga koroziono postojanim. Što je aluminijum čistiji, njegova koroziona postojanost je veća. To se objašnjava boljim prijanjanjem oksidnog sloja na povšinu metala. Od primesa prisutnih u aluminiijumu, gvožđe najviše snižava njegaovu korozionu postojanost. Aluminijum se po nizu osobina razlikuje od drugih metala. Mala gustina, dobra plastičnost, zadovoljavajuća mehanička čvrstoća, visoka toplotana i električna provodljivost, osnovna su svojstva koja mu daju širku primenu. Aluminijum je netoksičan, nemagnetičan i koroziono postojan u mnogim sredinama, a takođe i jeftiniji u odnosu na druge obojene metale. Zahvaljujući ovim osobinama, aluminijum je našao primenu u mnogim granama savremene thnike. Značajna količina aluminijuma se koristi u obliku legura sa silicijumom, bakrom, cinkom, manganom i drugim metalima. Industrijske legure aluminijuma sadrže najmanje dve-tri legirajuća metala koji se uvode u aluminijum, pre svega radi povećavanja njegove mehaničke tvrdoće. Legure aluminijuma prerađuju se livenjem i plastičnom deformacijom, pa se zbog toga moraju posedovati odgovarajuće osobine za ove vidove prerade. Oko 70% od ukupne proizvodnje prerađuje se plastičnom deformacijom. Ostali deo koristi se za proizvodnju livenih kalupa, praha i soli. Iz livenih proizvoda dobijaju se fazonski odlivci različitih oblika. Široku primenu imaju liveni proizvodi od silumina(legura Al-Si sa sadržajem silicijuma kao legirajućeg elementa do 1. 3%)...