Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronsko bankarstvo 5 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Elektronsko bankarstvo 5 (/Thread-elektronsko-bankarstvo-5)


Elektronsko bankarstvo 5 - Dzemala - 29-01-2011 12:42 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Osnovni efekat razvoja informacione tehnologije jeste povećanje konkurencije na finansijskom tržištu, iz razloga što je olakšan pristup informacijama, koje nude davaoci korisnicima usluga. Opredeljenje banke za upuštanje u elektronsko bankarstvo je uslovljeno i nastojanjem banaka da zadrže postojeće, kao i da pridobiju nove klijente. U domicilnim uslovima, nastajanje elektronskog poslovanja pruža mogućnost bankama za uspostavljanje liderske pozicije. Trenutno, u domicilnim uslovima elektronsko bankarstvo koristi mali broj klijenata i za sada se ne može predvideti kojim će tempom ta primena rasti, što nameće potrebu ulaganja značajnih sredstava banke u razvoj i marketing. Nije zanemarljiv podatak da cena usluga elektronskog bankarstva iznosi samo oko 30% troškova tradicionalnih bankarskih usluga koje su prisutne u tradicionalnom poslovanju. Kao eksterni faktor uvođenja elektronskog bankarstva su svakako i sve izraženiji zahtevi klijenata za jeftinijim uslugama, jednostavnijim dolaskom do usluga i sve veće znanje klijenata o informacionoj tehnologiji i mogućnostima koje ona pruža u pojednostavljanju obavljanja redovnih aktivnosti i uštede vremena. ..

Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo predstavlja elektronske sisteme za transfer novca, zapisa i dokumenata bez papira baziranog na integraciji računarske i komunikacione tehnologije. U osnovi elektronskog bankarstva nalazi se EFT (Electronic Funds Transfer) odnosno transfer sredstava iz dela finansijskih aktiva u okviru jednog ili više transaktora, i to eleketronskim putem. Takav prenos novca i zapisa bez papira obavlja se uz primenu odgovarajućih programskih paketa i aplikacija.

Elektronsko bankarstvo (E-banking) je novijeg datuma, i njegova primena u zantnoj meri ubrzava proces transakcija, što u osnovi znači, da primena elektronskog bankarstva predstavlja olakšanje u bankovnom poslovanju. Razvoj elektronskog bankarstva znatno menja dosadašnje finansijske instrumente, procedure i tehnologiju poslovanja svih učesnika u finansijskim transakcijama što za rezultat ima reinžinjering poslovnih procesa u bankama i drugim brojnim finansijskim institucijama. Elektronsko bankarstvo, odnosno interbankarski komunikacioni i informacioni sistemi su se razvijali vrlo intenzivno već od kraja 70-tih početkom 80-tih godina prošlog veka uporedo sa razvojem računarskih mreža, sve sofisticiranije softverske podrške i međunarodnih standarda...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Elektronsko bankarstvo 3
1.2 Model E - bank 8
1.3 SWIFT sistem 9
1.3.1 Distributivne mreže e-bankarstva 10
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12