Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Passive voice - engleski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Srpski (/Forum-srpski)
+---- Tema: Passive voice - engleski (/Thread-passive-voice-engleski)


Passive voice - engleski - Dzemala - 19-10-2010 08:59 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Prema Oxfordskom rečniku, reč "voice" ima sledeće značenje: "A particular mode of inflecting or conjugating verbs, or a particular form of a verb, by means of which is indicated the relation of the subject of the verb to the action which the verb expresses". Odnosno, oblik glagola koji ukazuje na njegov odnos sa objektom u rečenici.

Upotreba određene gramatičke forme rezultat je želje govornika da odreađenim redom i sa određenom svrhom iskaže neku informaciju. Klasično tumačenje da je pasivna konstrukcija ona u kojoj objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne. Takvim tumačenjem ne mogu se ni objasniti mnogi primeri pasivnih rečenica koji svakako ne nastaju transformacijama. Primer bi bio Timothy was killed in an air crash.

Umesto već tradicionalnog insistiranja na sinonimičnom odnosu pasivnih i aktivnih rečenica, prikladnije bi možda bilo pokušati rasvetliti razlike između aktiva i pasiva. Jedna od razlika u upotrebi aktiva i pasiva tiče se diskursa i strukturalni pristup, koji se bazira na transformacijama, potpuno zanemaruje ove osobenosti upotrebe pasiva. Transformacije iz osnovnih struktura u izvedene ne menjaju sadržaj rečenice i mnoge transformacije, posebno one u kojima se menjaju mesta delovima rečenica, prvenstveno su u funkciji određenog stila .

Osnovna razlika između aktiva i pasiva u pisanim tekstovima je ta što se aktiv upotrebljava više u beletristici, a pasiv u naučnim, tehničkim, poslovnim i informativnim člancima i literaturi u kojoj je prikladan objektivan i bezličan stil . Pasiv je prisutan u svim javnim natpisima i često u novinskim naslovima, veoma je frekventan u formalnom govoru ili pisanju, a aktiv u spontanom i neformalnom. Pasiv je više fokusiran na radnju ili proces nego na ljude koji ih izvode, dok aktiv u prvi plan stavlja pokretače određenih radnji i govori više o njima. Pasiv je diskretniji, a aktiv direktniji. Ovo su samo neki od detalja…

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Pasive voice 4
1.2 Pasiv sa dva objekta 7
1.3 Pasiv infinitiva 8
1.4 Pasiv modalnih glagola 9
1.5 Upotreba pasiva 11
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16