Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tehnologija održavanja, dijagnostika i konstrukcija uljno-hidrauličkih pumpi i pomoćn - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Tehnologija održavanja, dijagnostika i konstrukcija uljno-hidrauličkih pumpi i pomoćn (/Thread-tehnologija-odr%C5%BEavanja-dijagnostika-i-konstrukcija-uljno-hidrauli%C4%8Dkih-pumpi-i-pomo%C4%87n--10865)


Tehnologija održavanja, dijagnostika i konstrukcija uljno-hidrauličkih pumpi i pomoćn - Dzemala - 10-09-2010 07:59 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ

1.0. UVOD 4
1.1. Cilj rada 4
1.2. Istorijski i naučni osvrt na hidrauliku 4
2.0. FIZIČKA SVOJSTVA FLUIDA 6
2.1. Fluid kao neprekidna materijalna sredina 6
2.2. Masa i gustina 6
2.3. Specifična težina fluida 7
2.4. Neprekidnost fluida 8
2.5. Delovanje sila na fluid 8
2.6. Stišljivost fluida 9
2.7. Viskoznost fluida 9
2.8. Homogenost i izotropnost fluida 10
2.9. Kavitacija 10
2.10. Hemijska i mehanička stabilnost 11
2.11. Pojam stvarnog i idealnog fluida 11
3.0. ULJNA HIDRAULIKA 12
3.1. Uljno-hidraulički sistemi 12
3.2. Klasifikacija uljno-hidrauličkih pumpi i motora 13
3.3. Primena pumpi i motora 13
3.4. Protok i snaga pumpi 14
3.5. Stepen iskorišćenja pumpe 16
3.6. Mehanički gubici i stepen iskorišćenja 17
3.7. Podela hidrauličkih pumpi 17
3.7.1. Klipne pumpe i motori 19
3.7.2. Radijalne klipne pumpe i motori 20
3.7.3. Pumpa sa klipnjačom beskonačne dužine 21
3.7.4. Aksijalne klipne pumpe i motori 22
3.7.5. Pumpe sa nagnutim cilindrima 25
3.7.6. Zupčaste pumpe 25
3.7.7. Krilne pumpe 27
3.7.8. Zavojne pumpe 28
3.8. Izbor odgovarajuće pumpe 28
3.9. Osnovna konstrukcija uljno-hidrauličkih pumpi i pomoćnih pokretača 29
3.9.1. Zupčaste pumpe 29
3.9.2. Krilna pumpa 34
3.9.3. Radijalne klipne (ekscentrične) pumpe 36
3.9.4. Radijalni klipni hidromotor 37
3.9.5. Zvezdaste radijalne uljno-hidrauličke klipne
pumpe 38
3.9.6. Radijalne klipne pumpe 39
3.9.7. Ručne klipne hidrauličke pumpe 43
3.10. Pomoćni pokretači (Power Take Off – PTO) 45
3.10.1.Podela i osnovna konstrukcija PTO 46
4.0. DIJAGNOSTIKA U HIDRAULICI 54
4.1. Dijagnostika stanja hidrauličkih komponenti 54
4.2. Uzroci otkaza hidrauličkih komponenti 56
4.3. Izbor metoda i sredstava za dijagnostiku 57
4.4. Oprema za dijagnostiku hidrauličkih sistema 65
4.5. Ispitivanje – dijagnostika hidrauličkih komponenti 67
4.6. Dijagnostika stanja hidrauličkih pumpi 69
4.7. Dijagnostika stanja pomoćnih pokretača (PTO) 73
5.0. TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA HIDRAULIČKIH KOMPONENTI 75
5.1. Tehnologija održavanja hidrauličkih pumpi i pomoćnih pokretača 76
6.0. TROŠENJE DELOVA TEHNIČKIH SISTEMA I TEHNOLOŠKI POSTUPCI OPRAVKE 78
6.1. Trošenje delova sistema 78
6.2. Uzroci trošenja 79
6.3. Tehnološki postupci opravke 82
7.0. ZAKLJUČAK 85
LITERATURA 86