Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Radna sredina ( fizički uslovi ) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Radna sredina ( fizički uslovi ) (/Thread-radna-sredina-fizi%C4%8Dki-uslovi--10862)


Radna sredina ( fizički uslovi ) - Dzemala - 10-09-2010 07:56 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pod radnom sredinom podrazumevamo celokupnost materijalnih faktora i društvenih odnosa u kojima ljudi ostvaruju radne i ostale kktivnosti. Materijalni faktori obuhvataju fizičke i tehničke uslove radne sredine, a društveni- odnose između ljudi na radu. Sa industrijskom, a posebno sa naučno- tehnološkom revolucijom nastale su krupne promene u radnoj sredini. Nasuprot ranijoj „ prirodnoj sredini “ rada u postindustrijskoj proizvodnji, sada se više formira „ tehnička sredina “. Ona se bitno razlikuje od predhodne. Velike koncentracije mašina na određenom zatvorenom prostoru, izvršen je proces teničke podele rada, ostvaruju se ogromne serije proizvodnje, bitno je promenjen položaj radnika u procesu proizvodnje, ali i njegov odnos prema drugim radnicima. Radeći čovek uspostavlja veze i odnose sa tehnikom i drugim proizvođačima. Iz tog doticanja nastaju brojne posledice. Sasvim su drugog karaktera one koje uslovljavaju fizički tj. tehnički faktori od društve-nih odnosa radne sredine. Zato su odvojeni, a mi ćemo se baviti jednim od njih tj. fizičkim uslovima radne sredine...

Sadržaj :


1. Uvod
2. Fizički uslovi radne sredine
* Klimatski uslovi
* Uslovi koji deluju na čovekova čula
* Muzika uz rad
3. Zaštita radne sredine
4. Primer ( kako fizički uslovi radne sredine
utiču na život ljudi )
5. Zaključak
6. Literatura