Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment (/Thread-plan-razvoja-preduzeca-operativni-i-strategijski-menadzment)


Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment - zekan - 09-09-2010 04:01 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz menadžmenta.

Proces formulisanja razvojne politike

Budući da razvojna politika sadrži principe i kriterijume za upravljanje dugoričnim poslovanjem preduzeća, to njeno formulisanje mora da se bazira na što širem prostornom i što dužem vremenskom horizontu. Naime, na bazi tzv. prozora u prostor i vreme, treba opredeliti smer i način ostvarivanja uloge preduzeća u datom stadijumu društva.

Definisanje i značaj razvojne politike

Posujući u promenljivoj sredini, preduzeće dolazi u situaciju da reagujući na izazove iz okruženja menja svoju veličinu, strukturu kao i unutrašnju konfiguraciju. Njegov opstanak uključuje, kako mere iz domena obezbeđivanja, tekućeg iskorišćavanja drugih resursa, tako i one koje se odnose na povećavanje preduzetničke moći, preuređivanje proizvodnog i tehnološkog port folia kao i promenu tržišne pozicije.
U nastojanjima da uskladi svoju veličinu, strukturu delatnosti, tehnološke koncepcije i stil upravljanja sa novim tržišnim, ekonomskim i organizacionim kriterijumima preduzeća dolazi u situaciju da:

a) Povećava obim postojećeg biznisa (ekspanzivni rast)
b) Diversificira svoju delatnost
c) Samostalno inicira i realizuje nove razvojne projekte
d) Pripaja, udružuje se, kupuje ili preuzima druga preduzeća
e) Stupa u strategijske poslovne alijanse s drugimpreduzećima kao i primenjuje druge oblike saradnje sa parnerima
f) Kroz transformacione procese prestrukturiranja osamostaljivanjem, prodajom ili napuštanjem delova biznisa, razmenom akcija i sl. preuređuje makro-organizacionu strukturu i stil upravljanja.

S A D R Ž A J

1. UVOD 3
1.1. Proces formulisanja razvojne politike 3
1.2. Definisanje i značaj razvojne politike 3
1.3. Definisanje rasta i razvoja preduzeća 4
1.4. Tok razvoja i rasta preduzeća 5
1.5. Karakteristike razvoja preduzeća 5
1.6. Faze u razvoju preduzeća 6
1.7. Rast preduzeća i problem efikasnosti upravljanja 7
1.8. Proces formulisanja razvojne politike 7
1.9. Proces formulisanja razvojne politike 9
2. Uzroci razvoj krize preduzeća 10
Zaključak 12
Literatura 13


RE: Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment - Kezmanija - 05-07-2011 07:54 PM

Tema je super