Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Monetarne i javne finansije - izvršenje budžeta. - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Monetarne i javne finansije - izvršenje budžeta. (/Thread-monetarne-i-javne-finansije-izvr%C5%A1enje-bud%C5%BEeta)


Monetarne i javne finansije - izvršenje budžeta. - zekan - 09-09-2010 03:31 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz menadžmenta.

Svoje ime budžet vodi od starofrancuske riječi “ bougette ”, što u prevodu znači kožna torba. Obično se smatra da pravi, današnji, budžet vodi porijeklo iz Engleske i Francuske, dviju država koje su tokom svoje političke istorije utrle put ovoj ustanovi u Evropi, pa i ostalom svijetu. Mada je istaknuto da je budžet u svari starijeg datuma, samo je njegova prošlost maglovita i neizvjesna ( Atina, Rim ).
Može se reći da budžet u stvari predstavlja jedan računsko – pravni akt, koji od narodnog prestavništva dobija saglasnost i kojim se predviđaju i prethodno odobravaju prihodi i rashodi društveno – političke zajednice radi ostvarivanja kolektivnih ciljeva u prethodom peridu.
Jedna od etapa u budžetskom “ cirkulusu “ je izvršenje budžeta na koje se prelazi kad prestavničko tijelo odobri budžet.
Izvršenje budžeta znači, sa jedne strane, ostvarenje prihoda, sa duge, finansiranje potreba državnih odnosno komunalnih organa i institucija.

IZVRŠIOCI BUDŽETA

Izvršenje budžeta povjereno je organima uprave koji se, s obzirom na različite funkcije koje obavljaju u vezi sa ispunjenjem plana prihoda i rashoda, dijele na naredbodavce i računopolagače. Organi na koje pada odgovornost za izvršenje budžeta imaju za dužnost pored obaveze da prikupljaju prihode i pravo da ih troše za određene namjene, još i da vode evidenciju i polažu računa o naplati državnih prihoda i izvršenju rashoda. Sem toga oni i sami vrše kontrolu nad izvršenjem obaveza prema budžetu i nad pravilnošću trošenja državnih sredstava ( autokontrola ).
Cijeli proces izvršenja budžeta tačno je regulisan pravnim propisima radi obezbjeđenja pravilnog izvršenja budžetskog plana i sprečavanja nepravilnosti pri naplati prihoda i utroška rashoda.
Pravilo je da funkcije naredbodavca i računopolagača, u interesu pravilnog izvršenja budžeta i obezbjeđenja kontrole nad radom budžetkih izvršilaca, budu potpuno odvojene jedna od druge. Stoga ih treba posebno ispitati. Pošto naplata i trošenje društvenih sredstava počinju sa naredbodavcem, te najprije govorim o njemu.