Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mihaljevci geografski prikaz - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Mihaljevci geografski prikaz (/Thread-mihaljevci-geografski-prikaz)


Mihaljevci geografski prikaz - derrick - 09-09-2010 11:14 AM

Diplomski radovi iz Turizma.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ I HATAR

Sremski Mihaljevci su naselje pećinačke opštine, koja se nalazi u donjem (ravnom) Sremu. Sremski Mihaljevci leže u severnom delu pećinačke opštine, koja je ovalno izdužena u pravcu sever - jug.
Hatar Sremskih Mihaljevaca se nalazi u srednjem delu sremske lesne terase. Susedni su hatari: Deča i Šimanovaca na istoku, Prhova na severu, Subotišta na zapadu i Karlovčića na jugu.

[Slika: mihaljevci.png]
Prilog 1.- Geografski položaj Sremskih Mihaljevaca
(Izvor: Geografska karta Srbije, Geokarta, 1999)

Hatar naselja ima površinu od 17,78 km2 a po popisu iz 1991. godine ima 862 stanovnika pa je gustina naseljenosti 48,5 stanovnika po km2. S obzirom da hatar sela leži na zapadnoj teritoriji sremske deperesije visina zemljišta opada ka istoku i kreće se između 81 do 77 m. Karakteristični mikrooblici reljefa su plećate obalske grede prekrivene lesom u pravcu istok - zapad, a između njih se nalaze utoleglice (Ćurčić, 1978).
Sremski Mihaljevci su podignuti na jednoj takvoj gredi u severnom delu hatara. Kroz naselje prolazi put Zemun - Ruma, dok ga železnica zaobilazi, što je moglo biti razlog opadanju broja stanovnika. Ovom mogu doprineti i stalne borbe sa podzemnim vodama iako hatar odvodnjavaju kanali: Jarčina na zapadu i Galovica na severu. Ovaj problem se javlja jer se podzemne vode za kišnih perioda dižu na 0,6 m dubine. Plitka izdan, uz niz lokalnih uslova uticala je na stvaranje plodnog zemljišta: ritske crnice i černozema u hataru Mihaljevaca, koja spadaju u bolja zemljišta pećinačke opštine.

FIZIČKO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE

GEOLOŠKI SASTAV


Područje na kojem se nalaze Sremski Mihaljevci je u svojoj geološkoj istoriji prošlo kroz iste faze kao i čitav Srem, odnosno Panonska nizija.
Postanak Panonske nizije je vezan za period nastanka Panonskog mora. Krajem oligocena pre oko 30 miliona godina dolazi do izdizanja okolnih planinskih venaca: Alpa, Karpata i Dinarida. Izdizanje ovih planina je dovelo do izdvajanja Panonskog mora iz veće vodene površine Paratetisa. Dno Panonskog mora je izgrađeno od starih stena: magme, tufova, krečnjaka, filita, dijabaza i mlađih: krečnjaka, peščara, glinaca, dolomita i fliša. Hercinskim i alpskim orogenim pokretima rezistentna panonska masa je razlomljena, tako da su nastali izdignuti horstovski oblici kao što je Fruška gora i spušteni delovi kao savska depresija. Tokom epohe neogena u miocenu i pliocenu Panonski basen je prošao kroz nekoliko faza taloženja materijala: morsku, jezersku i barsku. U ovom periodu taloženje materijala je zavisilo od promene salinitea koji je imao uticaj na promenu biljnog i životinjskog sveta. Tokom neogena u Panonskom basenu se talože: krečnjaci, muljevite i krečne gline, šljunak, pesak, lapori i konglomerati. Ove serije su moćne i do dubine od 4.000 m.
Tokom diluvijuma je karakteristična pojava ledenih doba između kojih se javljaju topliji periodi i međuledena doba. U ovom periodu se preko neogenih jezerskih sedimenata talože rečn nanosi: šljunak, pesak i glina kao i nanosi vetrova: pesak i les.
U najnovijoj epohi halocena talože se aluvijalne tvorevine koje su predstavljene peskovima, glinama i organskim muljem. Ove tvorevine donose reke kao i potoci koji se slivaju sa južnih obronaka Fruške gore prema savskoj depresiji.

RELJEF

Hatar Sremskih Mihaljevaca leži u centralnom delu sremske lesne terase, koja pored aluvijalne ravni Save predstavlja jednu veću reljefni celinu u čitavoj pećinačkoj opštini.
Reljef južnog Srema pa i šire je nastao pod uticajem tektonskih pokreta (nabiranjem i spuštanjem zemljišta) i radom spoljašnjih sila (erozijom i akomulacijom Save i fruškogorskih potoka, navejavanjem lesa i njegovom hemijskom erozijom).
Reljef karakterišu male razlike u nadmorskim visinama i nagnutost terena prema istoku što se vidi na topografskom profilu (prilog 2).
Teren je nagnut jer se hatar Sremskih Mihaljevaca nalazi na krajnjim zapadnim delovima velike sremske depresije, koja je nastala lokalnim spuštanjem zemljišta.

S A D R Ž A J

GEOGRAFSKI POLOŽAJ I HATAR 1
FIZIČKO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE 3
GEOLOŠKI SASTAV 3
RELJEF 3
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE 5
Temepratura vazduha 5
Vetrovi 7
Vlažnost vazduha i oblačnost neba 9
Padavine 10
HIDROGRAFIJA 12
Podzemne vode 12
Površinske vode 13
PEDOLOŠKE ODLIKE 14
BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVET 16
Biljni svet 16
Životinjski svet 16
DRUŠTVENO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE 17
STANOVNIŠTVO 17
Kretanje broja stanovnika 17
Migraciona kretanja stanovnika 18
Prirodni priraštaj 18
Strukture i kontingenti stanovništva 19
Domaćinstva 22
PRIVREDA 23
Poljoprivreda 23
NASELJE 24
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA I IZVORI PODATAKA 29