Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vrste mesne nadležnosti - Gradjansko procesno pravo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Zaštitu povređenih ili ugroženih subjektivnih prava sud pruža:
- u parnici,
- u izvršnom postupku i
- u postupku obezbeđenja.
Napred navedeni postupci čine građanski sudski postupak. Svi su oni uređeni zakonom kako u pogledu uloge procesnih subjekata, tako i u pogledu punovažnosti, osnovnog redosleda i dejstva njihovih radnji. Norme kojima je obuhvaćena materija građanskog sudskog postupka čine građansko procesno pravo (pravo građanskog sudskog postupka).
Pitanje mesta ove pravne oblasti u pravnom sistemu je čisto teorijske prirode. Starije, danas uglavnom već napušteno gledište polazi od cilja postupka kao društvene prirode. Pošto je taj cilj, po ovom shvatanju, zaštita subjektivnih prava to je mesto građanskog procesnog prava uz one materijalnopravne grane koje čine privatno (nejavno) pravo. Suprotno prednjem učenju u savremenoj nauci, se uzima da norme građanskog sudskog postupka spadaju u javno pravo. Za ovakav njihov karakter govori to što se njima u stvari uređuje vršenje pravosuđa, dakle jedne državne funkcije. Po jednoj podeli, izvedenoj u okviru ovog shvatanja, te norme čine jednu celinu sa propisima o organizaciji sudova i javnog tužilaštva, o krivičnom postupku i postupku u upravnim sporovima. Treba primetiti da je pitanje mestaq građanskog procesnog prava izgubilo mnogo od svog teorijskog značaja otkako je i diskusija o deobij objektivnog prava na javno i privatno izgubila o svoje aktuelnosti.
Osnovni izvog građanskog procesnog prava jeste Ustav, koji sadrži niz načela o pravosuđu uopšte, pa samim tim i o građanskom sudskom postuplu. Ova materija reguliše se dakle potpunim zakonom. Pored Ustava, u izvore građanskog procesnog prava spadaju i propisi o pravosuđu, ratifikovani međunarodni ugovori i dr...

Vrste mesne nadležnosti

Nadležnost je procesna pretpostavka. Sud koem je tužba podnesena može raspravljati i odlučivati o predmetu spora samo ako je nadležan.
Zakon propisuje da sud svoju nadležnost ceni odmah po prijemu tužbe, na osnovu činjenica koje su u tužbi navedene kao i na osnovu onih koje su sudu poznate. Iako se u ovu ocenu upušta ex officio, on se time istovremeno stara i o pravu tuženika da mu sudi nadležni sud.
Dužnost suda da u daljem postupku pazi na svoju nadležnost nije podjednako predviđena za sve vrste nadležnosti. U tom pogledu važe sledeća pravila:
- sud mora u toku celog postupka da pazi da li pravna stvar spada u nadležnost one vrste suda kojoj on pripada;
- u pogledu stvarne nadležnosti, Zakon razlikuje između opštinskog i okružnog suda. Prvi je dužan da na svoju stvarnu nadležnost pazi do kraja postupka. Suprotno tome, za okružni sud ta dužnost je vremenski ograničena.
Posle održavanja pripremnog ročišta, on se ne može, ni povodom prigovora ni po službenoj dužnosti, oglasiti nenadležnim za pravnu stvar za koju je nadležan opštinski sud. Isto pravilo važi i kad nije održano pripremno ročište. U takvom slučaju se trenutak zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu uzima kao vreme posle koga se okružni sud ne može oglasiti nenadležnim. Razlog za ovo odstupanje leži u tome što promena sud a u stadijumu glavne rasprave povlači ponavljanje radnji.
Međutim, to ponavljanje, bi u ovakvo slučaju bilo necelishodno jer okružni sud ne pruža manje garantije za tačnost presuđenja, nego opštinski. Isti razlog bio je odlučujući i za pravilo da žalba nije dozvoljena protiv rešenja kojim se okružni sud proglašava stvarno nadležnim;
- sud je dužan da u toku celog postupka po službenoj dužnosti vodi računa o svojoj funkcionalnoj nadležnosti....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Vrste mesne nadležnosti 4
1.1 Opšta mesna nadležnost 6
1.2 Posebne mesne nadležnosti 7
1.2.1 Isključiva nadležnost 7
1.2.2 Izabrana nadležnost 7
1.2.3 Pomoćna nadležnost 9
1.3 Retorziona mesna nadležnost za spor protiv stranog tuženika 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL