Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga drzave u reformi javnog sektora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Razlike između privatnog i javnog sektora se sve više smanjuju primenom računovodstvenih normi privatnog sektora. Lansiranjem novog javnog menadžmenta, računovodstveni razvoj se usmerava u pravcu promovisanja budžetiranja, unapređenog godišnjeg izveštavanja i sl. Od pasivnog posmatranja i izveštavanja o promenama u raspodeli gotovine, računovodstvo se pomerilo ka analizi i planiranju budućih promena, što je stvorilo pretpostavke za započinjanje ogromnih promena u javnom sektoru i povezanim organizacijama.

Održiv privredni rast i društvenu stabilnost može osigurati samo transparentna vlada. Lansiranje razumljivog skupa međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor - IPSAS, koji treba da omoguće komparaciju između različitih vlada, jedan je od takvih mogućih pristupa.

Naravno da IPSAS nisu svemoćni, ali jedno je sigurno, mogu na sasvim adekvatan način podržati promenu menadžmenta u javnom sektoru, kao i poboljšati predstojeću praksu, i na taj način stvoriti tlo za reformu javnog sektora.

Javna preduzeća predstavljaju posebnu kategoriju privrednih društava, koja imaju specifičan položaj u ostvarivanju svojih funkcija, specifične probleme koji ih pogađaju i sa kojima su prisiljena da se bore. Posledice svih nedorečenosti javnih preduzeća u njihovom ekonomskom profilisanju najjasnije se iskazuju u njihovim bilansima...

DRŽAVNA REVIZIJA

Istorijski razvoj


Naša država je jedina država koje pitanje revizora do pred Drugi Svetski rat nije regulisala. Inicijativa za stvaranje slobodnog zvanja privrednih savetnika kod nas bila je preduzeta od strane uprave Udruženja ekonomista u Beogradu, od strane Udruženja ekonomista u Zagrebu, kao i Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu. Podneto je više projekata i uredbi Ministarstvu trgovine i industrije kako bi se ova materija regulisala. Uprava Udruženja ekonomista izradila je projekat uredbe, koja bi regulisala ova pitanja u najsažetijem obimu. Ovaj predlog uredbe je nekoliko puta menjan i dopunjavan da bi se konačno 1937. godine i Ministarstvo saglasilo sa njim a potom ga poslalo na mišljenje i razmatranje svim komorama u zemlji. Neke komore su se sa ovim projektom složile, a neke ne. Svoje mišljenje je predao i Savez ekonomista, sa svojim izmenama. Sa pojavom ekonomske krize, reviziji se počinje poklanjati adekvatna pažnja a mnogi umni ljudi, podstaknuti posledicama pustoši delovanja krize u svetu a i kod nas, preporučili su uvođenje revizije kako bi poslovni subjekt putem nezavisne verifikacije svojih računovodstvenih izveštaja mogli efikasnije upravljati poslovnim procesima...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 DRŽAVNA REVIZIJA 4
1.1 Istorijski razvoj 4
1.2 Specifičnosti državne revizije 4
1.3 Pravni status Državne revizorske institucije 5
1.4 Svrha državne revizije 11
2 INTOSAID STANDARDI 12
3 JAVNI SEKTOR 14
3.1 Pojam i nastanak javnog sektora 14
3.2 Razvoja javnog sektora 17
3.3 Karakeristike javnog preduzeća 18
3.4 Zaštita interesa investitora 20
3.5 Uloga finansijske revizije u zaštiti i očuvanju interesa investitora 21
3.6 Novi javni menadžment 23
4 OUTSOURCING 24
5 JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO 26
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 29
Referentni URL