Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam sadržina i uslovi za pobijanje presude žalbom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Posle završenog 1. stepenog postupka moguć je i postupak pravnih lekova, koji je poslednja faza kr. postupka. U njemu se, pre sudom višeg stepena, raspravlja i odlučuje o pravilnosti i zakonitosti suđenja koje je obavio 1. stepeni sud Da lice biti ovog postupka, zavisi od stava stranaka prema presudi 1. stepenog suda Ako su zadovoljne presudom, postupak pravnih lekova izostaje. Ako smatraju da presuda ili postupak u kom je doneta sadrži neku nepravilnost ili nezakonitost, tražiće od suda pravnog leka da je uklone iz presude pre nego što presuda stupi na pravnu snagu. Iz ovoga izlazi da postupak pravnih lekova nije obavezan kao ostali delovi kr. postupka i da je njegov cilj kontrola odluka nižeg suda. U tom postupku se ne sudi o glavnom predmetu postupka, već se na inicijativu stranaka zakonitost i pravilnost odluke i postupka...

[b] POJAM PRAVNIH LEKOVA


Pravni lek je pravno sredstvo kojim stranke ili druga zakonom ovlašćena lica pobijaju odluku nižeg suda ili postupak u kome je doneta, ako smatraju da je nezakonita i nepravilna i traže od suda pravnog leka da je preinači ili ukine svojom odlukom. Pravni lekovi su jedna vrsta procesnih radnji stranaka. Oni su posebna vrsta pravnih sredstava koja se razlikuju od drugih pravnih sredstava po tome što su usmerena protiv odluka suda. Pravno sredstvo koje nije pravni lek je svako drugo sredstvo napada ili odbrane kojim stranka ili drugi učesnik postupka ostvaruje svoja zakonska prava i štiti svoj interes zasnovan na zakonu, osim onih sredstava koja služe za pobijanje sudskih odluka. Prigovor protiv optužnice je pravno sredstvo, ali nije pravni lek, jer je usmeren protiv optužnice koja nije sudska odluka, već akt ovlašćenog tužioca. Žalba je pravno sredstvo i pravni lek, jer se izjavljuje protiv sudske odluke. Pojam pravnog sredstva je širi od pojma pravnog leka, jer su pravni lekovi pravna sredstva, dok sva pravna sredstva nisu pravni lekovi...

SADRŽAJ


1 UVOD - 1 -
2 POJAM PRAVNIH LEKOVA - 2 -
2.1 Cilj i opravdanje pravnih lekova - 3 -
3 REDOVNI PRAVNI LEKOVI: ŽALBA NA PRESUDU SUDA PRVOG STEPENA, OSNOVI ŽALBE - 3 -
4 SADRŽINA ŽALBE - 4 -
5 FORMALNOSTI PRI IZJAVLJIVANJU ŽALBE: PODNOŠENJE I PREDAJA, ODRICANJE I ODUSTANAK, DOPUNA, DOSTAVLJANJA NA ODGOVOR I ROKOVI - 5 -
6 POSTUPAK PO ŽALBI PRED SUDOM PRVOG STEPENA - 6 -
7 OSNOVI ZA ŽALBU - 7 -
7.1 Povrede odredbi krivičnog postupka kao osnov za žalbu protiv presude - 7 -
7.2 Povrede krivičnog prava kao osnov za žalbu protiv presude - 9 -
7.3 Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje kao osnov za žalbu protiv presude - 10 -
8 ZAKLJUČAK - 10 -
9 LITERATURA - 11 -[/b]
Referentni URL