Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Plan zaštite od požara AMB GRAFIKA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Овим планом обухвата се процена угрожености људи и имовине ООУР-а „Графика – Нови Сад“ Штампарско литографског завода из Новог Сада , Футошки пут бр. 67, одређују се мере за успешно функционисање заштите од пожара и елементарних непогода, те се обезбеђује спровођење надзора над извршењем тих мера.
План заштите од пожара састоји се од:
a) Технолошко превентивног плана и
b) Плана гашења пожара

II ТЕХНОЛОШКО ПРЕВЕНТИВНИ ПЛАН

1. Процена угрожености:
„Графика – Нови Сад“ Штампарско литографски завод из Новог Сада ради на изради папирне и картонске амбалаже, те амбалаже од оплемењених материјала као и на штампи и доради рекламних, трговачких и комерцијалних тисканица.
Опасност од избијања пожара у „Графици - Нови Сад“ је због употребе запаљивих течности као што су: етилацетат, етилалкохол, бензин, ацетон, изопропилалкохол и лак на бази шпирита. Због присуства ових лако запаљивих течности како у технолошком процесу производње тако и ван њега, може доћи до стварања концентрација пара са ваздухом, а самим тим и до избијања пожара, односно до експлозије гасова и пара. Једну од најопаснијих група запаљивих течности, са којом се ова радна организација врло често среће, представљају растварачи. Растварачи, као и друге лако запаљиве течности, испаравају на свакој температури.
На основу Правилника о категоризацији и извршене процене, радна организација „Графика – Нови Сад“ сврстана је у II категорију по степену ватроопасности...

Sadrzaj:

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ТЕХНОЛОШКО ПРЕВЕНТИВНИ ПЛАН
1. Процене угрожености
2. Макролокација
3. Микролокација
4. Физичко хемијске материје
III. МАТЕРИЈЕ У ПРОИЗВОДЊИ
1. Технолишки процес у О.Ј. „ГРАФОКАРТОН“
2. Технолошки процес у О.Ј. „ГРАФОПЛАСТИКА“
IV. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
V. УСЛОВИ РАДА У ИЗГРАДЊИ – ПОПРАВЦИ
VI. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА И РАЗВОД
VII. ЕЛЕКТРО И ГРОМОБРАНСКИ УРЕЂАЈИ, ИНСТАЛАЦИЈЕ
VIII. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА И РАЗВОД
IX. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
X. СИСТЕМ ЗА АКТИВИРАЊЕ, ЈАВЉАЊЕ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

ПЛАН ГАШЕЊА ПОЖАРА
I. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ – СЛУЖБЕ
II. ОПРЕМЉЕНОСТ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ – СЛУЖБЕ
III. УВЕЖБАНОСТ ВАТРОГАСАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА
IV. СТЕПЕН, МОБИЛНОСТ И БРЗИНА АКТИВИРАЊА ВАТРОГАСАЦА
V. СТЕПЕН, МОБИЛНОСТ И БРЗИНА АКТИВИРАЊА ВАТРОГАСАЦА ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА
VI. СТЕПЕН, МОБИЛНОСТ И БРЗИНА ДОЛАСКА ПВЈ
VII. МОГУЋНОСТ АНГАЖОВАЊА ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА СУСЕДНИХ ООУР-а
VIII. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
IX. ДЕТЕКЦИЈА И СИСТЕМ ЗА АКТИВИРАЊЕ И ЈАВЉАЊЕ О ПОЈАВИ ПОЖАРА

ПРЕТПОСТАВКА О МОГУЋЕМ ПОЖАРУ
Referentni URL