Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Interno, eksterno komunikaciranje s društvenom zajednicom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ljudi komuniciraju na mnogo načina, i usmeno i pismeno. Metodi usmene komunikacije uključuju pričanje jedni sa drugima licem u lice ili putem telefona. Metodi pisane komunikacije uključuju pisma, emailove, faksove i izveštaje.

Svi napred navedeni metodi komunikacije, imaju nešto zajedničko. To su pošiljalac, poruka i primalac. Pošiljalac bira metod slanja poruke koju će primalac razumeti i raditi po njoj. Ovo uključuje izbor adekvatnog medija za prenos poruke kao što je glas/govor, pismo, email ili faks.

Pošiljalac je pojedinac koji šalje/isporučuje informaciju.
Primalac – osoba koja prima informaciju ...

INTERNA KOMUNIKACIJA

Interkulturalna komunikacija se može definisati kao komunikacija koja se javlja unutar ili između društvenih zajednica koje imaju neke od sledećih karakteristika:

• Različite društvene zajednice mogu da uspostave regularnu međunarodnu saradnju
• Ljudi čine skup više domaćih podkultura
• Ljudi čine skup više nacionalnih kultura
• Geografski, društvena zajednica je locirana na području gde dominira jedna kultura
• Između društvenih zajednica postoje uslovi za internu ili eksternu interkulturnu komunikaciju.

• Interna interkulturalna komunikacija sadrži sledeće elemente:
• Transakcije među članovima društvene zajednice
• Transakcije članova društvene zajednice sa predstavnicima tržišne javnosti
• Učestvovanje u komunikacijama
• Komuniciranje sa javnošću itd. . .

SADRŽAJ


UVOD 3
1 KOMUNIKACIJSKI PROCESS 4
2 INTERNA KOMUNIKACIJA 4
2.1 INTERNA KOMUNIKACIJA KAO OSNOVA INTERNIH ODNOSA S JAVNOŠĆU 5
3 FORMALNA I NEFORMALNA INTERNA KOMUNIKACIJA 5
4 ORGANIZACIONA POSTAVKA INTERNE KOMUNIKACIJE 6
5 EKSTERNA KOMUNIKACIJA 7
6 RAZVOJ ODNOSA S MEDIJIMA 8
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10
Referentni URL