Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizaciona klima i kultura i donosenje poslovnih odluka 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Stalnom nastojanja da se pronađu univerzalni alati kojim bi se unapredile performanse preduzeća, skrenula su pažnju na organizacionu kulturu kao socijalni lepak organizacije.Organizacione kultura obećava odgovore na jedno od bitnih pitanja organizacije: kako povećati efektivnost i efikasnost u preduzeću upravljanjem kolektivnim kognitivnim procesima unutar organizacije.

Pod kulturom preduzeća ili korporacijskom kulutrom podrazumeva se način života i rada u preduzeću. Ona uključuje i uticaj istorije i tradicije preduzeća na njegove tržišne uspehe, kao i na ponašanje saradnika odnosno zaposlenih. Ona govori i o pravilima i ritualima koji se odvijaju u preduzeću. Prema tom mišljenju, preduzetničku kulturu nije moguće do kraja ni pismeno prikazati, niti ju je moguće narediti, a ne može se steći radom, kao što je nije moguće i precizno meriti.

POJAM ORGANIZACIONA KULTURA

Dakle, kultura preduzeća predstavlja jedan složen pojam i fenomen, kojeg nije moguće smestiti u neke čvrste granice ili okvire. Ipak, ona je važna za preduzeće jer mu olakšava prilagođavanje zahtevima okoline, zbog čega ju je potrebno, i što je moguće preciznije, definisati.

- organizaciona kultura je dominantan obrazac i zajednička verovanja i vrednosti zaposlenih
- organizaciona kultura je program (software) ljudskog uma
- organizaciona kultura : kolektivni um preduzeća
- organizaciona kultura su zajedničke ideje i osećanja zaposlenih
- koherentna organizaciona kultura znači da zaposleni imaju zajednički način gledanja na stvari, principe koji određuju njihovo
- ponašanje i definiše prihvatljive i neprihvatljive socijalne norme
- organizaciona kultura je socijalni lepak organizacije

Kao što je slučaj i sa većinom drugih “novih” pojmova u ovoj oblasti, ni organizaciona kultura nije bila potpuna nepoznanica dok nije dospela u žižu interesovanja. Radi se o tome da pojam organizacione kulture nije bio jasno izdiferenciran i zasebno izučavan. Prirodno mesto organizaciona kultura nalazi se u oblasti menadžmenta/organizacije koja proučava socijalni i psihološki aspekt organizacije, znači uz organizaciono ponašanje, motivacione teorije, teorije grupa, neformalne aspekte organizacije. “Događaj” koji je skrenuo pažnju na fenomen organizacione kulture je uspeh japanskih preduzeća, tačnije njihov bum na svetskom tržištu ...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 POJAM ORGANIZACIONA KULTURA 4
1.1 Razvoj koncepta organizacione kulture 5
1.2 Sadržaj i snaga organizacione kulture 5
2 KLASIFIKACIJA I VRSTE ORGANIZACIONE KULTURE 7
2.1 Simboli Organizacione Kulture 9
3 CIKLUS ODLUČIVANJA 9
3.1 Modeli u teoriji odlučivanja 11
3.2 Savremeni koncept analize odlučivanja 11
3.3 Aposteriorna analiza u procesu odlučivanja 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14

Referentni URL