Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


„Све је у свету повезано. Мораћете учити своју децу да им је под ногама пепео наших дедова. Мораћете учити своју децу исто што и ми учимо нашу: да нам је земља мати ... Земља не припада човеку! Човек припада земљи ... Све је у међусобној вези, као што је породица крвљу уједињена. Све је повезано!“

Из писма поглавице Сијетла америчком председникуНа избор ове теме утицало је време у коме живимо. Време које нам поручује да морамо преузети одговорност за оно шта смо, шта знамо и шта све морамо знати. Изазов овог времена и средине јесте рад на самоме себи, бити отворен за нова искуства и отворити свој дух у простору и времену у којем се живи. Ако те изазове прихватимо можемо провести живот у сталном развоју.
Ово је историјски тренутак када морамо мислити на будућност. Уколико размишљамо о будућности онда морамо размишљати и о формирању недељивог троугла екологије, економије и образовања. Само у њиховом заједничком деловању се могу испунити очекивања и циљу изградње будућности која је вредна човековог живљења.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР РАДА


Предмет овог рада је проучавање образовања за одрживи развој, као елемента стратегије новог духа образовања примереног потребама друштва у савремености.
Циљ истраживања је да се утврде циљеви, могућности и правци образовања за одрживи развој, раст као и развој повезан са одговорношћу према окружењу и потребама генерација које тек долазе.
Из постављеног циља рада произилазе следећи задаци:

- Дефинисање основних категорија
1. Истакнути утицај еколошке кризе на одрживи развој
2. Истакнути друштвену условљеност образовања
3. Истакнути утицај образовања на научно-технички и економски развој
- Истакнути значај документа Агенде 21 за друштва у XXI веку
4. Истакнути циљеве одрживог развоја
5. Значај одрживог развоја за друштво и образовање

У раду је коришћена метода теоријске анализе садржаја. Метода теоријске анализе садржаја омогућава да се кроз проучавање грађе о датим појавама установе услови њиховог настанка, међусобни утицаји као и основна обележја анализираних појава. Циљ примене ове методе је да се теоријски расветли основни проблем истраживања и тиме омогући ближе одређење предмета истраживања, дефинисање основних појмова чија је крајња сврха установљавање узрочно-последичних веза између посматраних појава.
Основна техника за прикупљање чињеница на којима почивају педагошка проучавања и истраживања јесте анализа садржаја. Анализа садржаја је саставни део човековог живота. Људи, појединачно и у групама анализирају садржаје штампе, разноврсне огласе, писма, филмове, ситуације на радном месту, прочитану литературу, итд. Наставници анализирају и оцењују наставне програме и планове, уџбенике, наставну технологију, своје ученике, стање и односе у школи у којој раде...
Referentni URL